Висновок щодо оскарження рішень посадових осіб підприємства профспілкою

            «03» червня 2014 р.

 

ВИСНОВОК

щодо оскарження рішень посадових осіб підприємства профспілкою

 

Згідно ст.19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і  захист трудових,   соціально-економічних   прав   та   інтересів   членів профспілок  в державних  органах   та   органах місцевого самоврядування,  у  відносинах  з  роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян. У питаннях колективних інтересів працівників  профспілки,  їх об’єднання   здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. У питаннях індивідуальних прав  та  інтересів своїх  членів профспілки   здійснюють представництво та  захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами. Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними  конституційного  права  на звернення   за   захистом   своїх   прав   до   судових   органів, Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав людини,  а також міжнародних судових установ. Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями,   державними  органами  та  органами  місцевого самоврядування   здійснюється   на   основі   системи  колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

Відповідно до статей 244, 247, 248 Кодексу законів про працю України на професійні спілки покладається здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Крім того, ст. 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передачено, що  профспілки, їх  об’єднання  здійснюють контроль за виконанням колективних договорів,  угод.  У разі порушення роботодавцями,  їх об’єднаннями,   органами   виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування умов колективного договору,  угоди  профспілки,  їх об’єднання  мають  право  направляти  їм  подання про усунення цих порушень,  яке розглядається в тижневий  термін.  У  разі  відмови усунути  ці  порушення  або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки   мають   право   оскаржити   неправомірні   дії    або бездіяльність   посадових   осіб  до  місцевого  суду.

Статтею 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту)  з  керівником  підприємства,  установи  або організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди. Вимога профспілкових  органів   про   розірвання    трудового договору  (контракту)  є обов’язковою для розгляду і виконання.  У разі незгоди з нею керівник,  стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа,  від яких залежить звільнення керівника,  можуть у двотижневий  строк  оскаржити  рішення  профспілкового  органу  до місцевого  суду.  У  цьому  разі  виконання  вимоги про розірвання трудового  договору   зупиняється   до  винесення  судом  рішення. ( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )

 

Виборний   орган   первинної   профспілкової  організації  на підприємстві,  в  установі або організації: ( Абзац перший частини першої  статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно   із   Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) представляє інтереси  працівників  за  їх  дорученням  при розгляді   трудових   індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;  приймає  рішення  про  вимогу  до  роботодавця розірвати трудовий  договір (контракт) з керівником підприємства,  установи, організації,  якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється  від  участі  у  переговорах  щодо  укладення або зміни колективного  договору,  не  виконує  зобов’язань за  колективним договором,  допускає  інші  порушення законодавства про колективні договори;  дає згоду  або  відмовляє  у  дачі  згоди  на  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником,  який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом; здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці,  за забезпеченням на підприємстві,  в установі або організації безпечних та нешкідливих умов  праці,  виробничої   санітарії,   правильним   застосуванням установлених   умов оплати  праці, вимагає усунення виявлених недоліків, тощо.

Стаття 45. Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»  передбачає, що роботодавці, їх  об’єднання  зобов’язані  в  тижневий  термін надавати на запити профспілок, їх об’єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні,  з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного  розвитку  підприємства установи, організації  та  виконання колективних договорів і угод. У разі   затримки   виплати  заробітної  плати  роботодавець зобов’язаний на вимогу виборних профспілкових органів дати  дозвіл на  отримання  в  банківських  установах  інформації про наявність коштів  на  рахунках  підприємства,  установи,   організації або отримати  таку  інформацію  в  банківських  установах  і надати її профспілковому органу.  У разі  відмови  роботодавця  надати  таку інформацію  або  дозвіл  на  отримання  інформації  його  дії  або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Таким чином, у разі прийняття керівництвом рішень, які порушують трудові, соціально-економічні   права   та   інтереси   членів профспілок, профспілковий орган може вдатися до таких дій:

Уповноважені представники профспілки мають прав вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді. У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльності посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду.

Ініціювати звернення до власника  або уповноваженого органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника, винного у невиконанні умов колективного договору чи порушенні законодавства ст.18 Закону про колективні договори і угоди,  ст. 147 1 КЗпП.

Інформувати Державну інспекцію з нагляду за додержанням законодавства про працю щодо виявлених порушень.

Вступити з власником підприємства, установи чи організації (або уповноваженим ним органом чи представником) у трудовий спір у порядку, передбаченому Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Разом з тим, згідно розділу 9 колективного договору сторони домовились, що на весь період дії Договору не висуваються нові вимоги та не організуються трудові конфлікти (у тому числі страйки) стосовно питань, визначених Договором, за умов їх виконання. У разі виникнення спорів з приводу виконання зобов’язань, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Звернутися до прокурора, який відповідно до ст.19 Закону «Про прокуратуру» перевіряє виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями про порушення законності (а за ст. 259 КЗпП – здійснює вищий нагляд з додержанням і правильним застосуванням законів про працю). До якого прокурора слід звертатися

На підставі ст. 24 Закону про прокуратуру прокурор, в залежності від характеру порушення, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо винних осіб Виборний орган первинної профспілкової організації за ст. 45 КЗпП може вимагати від власника розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо той порушує Закон про профспілки, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

У додатку наведені найбільш типові ситуації. Звичайно, перелік запропонованих ситуацій не є вичерпним. Як не є вичерпним і перелік заходів реагування на них.

 

 

                                                

 

   Додаток

 

Дії членів профспілки та профспілкових організацій у конфліктних ситуаціях

 

I. ПОРУШЕННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ

1.1. Затримка виплати зарплати відносно дат виплати, встановлених КД

 

Яку норму права

порушує роботодавець

        Ст. 115 КЗп П України,

ст. 24 Закону України «Про оплату праці», відповідний пункт КД

 

Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою дотримуватись дат виплати заробітної плати.

2. Особисто звернутись до комісії з трудових спорів, довласника, вищестоящої організації, державних органів, представника Верховної Ради з прав людини, до прокурора.

3. Особисто чи колективно письмово чи усно звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

4. Самостійно особисто чи колективно письмово

звернутись до державної інспекції праці.

5. Особисто чи колективно звернутись до суду за захистом своїх прав.

6. Організовувати чи брати участь у зборах щодо вступу в колективний трудовий спір.

 

Можливі дії

профорганізації

1. Скласти акт про затримку виплати зарплати*.

2. Звернутись до адміністрації підприємства з вимогою дотримуватись термінів виплати зарплати і вимагати від керівника притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні умов КД.

3. Контролювати, чи вчасно виплачується зарплата і чи притягнуто винних осіб до відповідальності.

4. Організовувати та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації на захист прав та інтересів працівників.**

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень умов колективного договору.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути керівника підприємства до дисциплінарної відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до адміні –

стративної відповідальності.

4. Готуватись до колективного трудового спору у зв’язкуз невиконанням умов КД.***

Примітки * Якщо до профорганізації надійшли чітко оформленіз вернення членів Профспілки, які підтвер джують факт затримки виплати зарплати, складати акт не обов’язково.

** Якщо всі інші способи захистити інтереси найманих працівників безнадійні.

*** Профорганізація має право на участь у коллективному трудовому спорі, але не обов’язково його очолює.

 

 

 

1.2. Затримка виплати зарплати на термін більше 1 місяця

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст. 115 КЗп П України, ст.ст. 22, 24 Закону України

«Про оплату праці», відповідний пункт КД

Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою виплатити заборгованість іззаробітної плати.

2. Особисто звернутись до комісії із трудових спорів,власника, вищестоящої організації, державнихорганів, представника Верховної Ради з прав людини,до прокурора.

3. Особисто чи колективно письмово чи усно

звернутись до профспілкової організації для захистусвоїх порушених прав.

4. Самостійно особисто чи колективно письмово

звернутись до державної інспекції праці.

5. Особисто чи колективно звернутись до суду за захистом своїх прав.

6. Організовувати чи брати участь у зборах щодо вступув колективний трудовий спір.

7. Вимагати звільнення за ч.3 ст.38 КЗпП України.

Можливі дії

профорганізації

1. Скласти акт про затримку виплати зарплати.

2. Звернутись до адміністрації підприємства з вимогою дотримуватись термінів виплати зарплати і вимагати від керівника притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні умов КД.

3. Вимагати інформацію про наявність коштів на

рахунках підприємства.

4. Контролювати, чи вчасно виплачується зарплата і чи притягнуто винних осіб до відповідальності.

5. Вимагати проведення і контролювати виплату

компенсації та індексації заробітної плати у зв’язку із затримками її виплати.

6. Спільно з адміністрацією скласти графік погашення заборгованості і контролювати його виконання.

7. Організовувати та проводити збори, мітинги, походи і демонстрації на захист прав та інтересів працівників.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень умов коллективного договору.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Ініціювати розгляд питання щодо повернення

заборгованої заробітної плати на засіданнях

регіональних та галузевих комісій з питань

погашення заборгованості із заробітної плати.

4. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

5. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

6. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

8. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до кримінальної

відповідальності.

9. Представляти інтереси найманого(их) працівника(ів)в суді.

10. Вступити в колективний трудовий спір у зв’язку з невиконанням умов КД.

11. Звернутись до суду з позовом про визнання неплатоспроможним підприємство через заборгованість із заробітної плати*.

 

Примітки * Якщо всі інші способи захистити інтереси найманих працівників безнадійні.

 

II. ПОРУШЕННЯ ЩОДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Невиконання умов Колдоговору

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст. 9 Закону України «Про колективні договори,

угоди», відповідні пункти КД

Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою виконати умови колдоговору.

2. Особисто звернутись до комісії із трудових спорів, до власника, вищестоящої організації, державних органів, представника Верховної Ради з прав людини,до прокурора.

3. Особисто чи колективно, письмово чи усно

звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

4. Самостійно особисто чи колективно письмово

звернутись до державної інспекції праці.

5. Особисто чи колективно звернутись до суду за захистом своїх прав.

6. Організовувати чи брати участь у коллективному трудовому спорі.

7. Вимагати звільнення за ч. 3 ст. 38 КЗпП України.

Можливі дії

профорганізації

1. Контролювати виконання умов колдоговору. Скласти акт про невиконання умов колдоговору.

2. Звернутись до адміністрації підприємства з вимогою виконувати умови колдоговору і притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні умов КД.

3. Контролювати виконання умов КД і притягнення винних осіб до відповідальності.

4. Внести зміни до КД, які дозволять виконати

порушені норми в повному обсязі або частково

(змінити терміни, джерела, коло осіб тощо)*.

 

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень умов колективного договору.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до кримінальної

відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого(их) працівника(ів) в суді.

9. Вступити в колективний трудовий спір у зв’язку з невиконанням умов КД.

Примітки * Таку дію слід застосовувати лише тоді, коли

невнесення змін до колдоговору може привести до неможливості виконання цього пункту договору взагалі. Наприклад: якщо не перенести терміни виплати компенсації, вона не буде виплачена; якщо не погодитись, що оплачувана відпустка на 1 вересня буде надаватись одному із батьків, а не обом батькам, її не будуть надавати жодному.

 

 

2.2. УХИЛЕННЯ ВІД ВЕДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст. 17 Закону України

«Про колективні договори, угоди»

Можливі дії члена

Профспілки

1. Брати активну участь у підготовці і обговоренні проекту колдоговору, давати свої пропозиції. Після узгодження пропозицій з боку найманих працівників підтримувати дії профкому. Свідомо обирати на конференцію делегатів, які будуть захищати інтереси

найманих працівників і голосувати згідно з цими

інтересами*.

2. Особисто чи колективно письмово чи усно

звернутись до профспілкової організації з

пропозицією прийняти рішення щодо звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

3. Організовувати чи брати участь у коллективному трудовому спорі.

Можливі дії

профорганізації

1. Ініціювати колективні переговори.

2. Фіксувати факти ухилення адміністрації від ведення переговорів.

3. Звернутись до адміністрації підприємства з вимогою ведення переговорів і притягнення до

дисциплінарної відповідальності осіб, винних в

ухиленні від ведення переговорів.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищесто ящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Вступити в колективний трудовий спір у зв’язку з неукладенням КД.

Примітки * Без активної підтримки членами Профспілки явне

чи замасковане ухилення від ведення переговорів

застосовується адміністрацією на всіх етапах,

включаючи конференцію, на якій колдоговір

приймається.

 

 

2.3. ПОГІРШЕННЯ УМОВ КД ПРИ ПРИЙНЯТТІ НОВОГО

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.16 КЗпП України, ст. 5 Закону України

«Про колективні договори, угоди»

Можливі дії члена

Профспілки

1. Брати активну участь у підготовці і обговоренні проекту колдоговору, давати свої пропозиції. Після узгодження пропозицій з боку найманих працівників підтримувати дії профкому. Свідомо обирати на конференцію делегатів, які будуть захищати інтереси

найманих працівників і голосувати згідно з цими

інтересами*.

2. Особисто чи колективно, письмово чи усно

звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

3. На конференції трудового колективу при прийнятті колдоговору голосувати проти норм, що погіршують становище найманих працівників.

4. Організовувати чи брати участь у коллективному трудовому спорі.

5. Особисто чи колективно, письмово чи усно

звернутись до профспілкової організації з пропозицією прийняти рішення щодо звільнення

керівника підприємства за ст. 45 КЗпП України.

Можливі дії

профорганізації

1. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників і колективно не допустити погіршення умов колдоговору протягом усього процесу ведення колективних переговорів.

2. Не погоджуватись із погіршенням умов КД —

продовжити дію попереднього КД**.

3. Частково погодитись з погіршенням умов КД***.

 

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до вищесто ящого органу з вимогою притягнути керівника підприємства до дисциплінарної відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст. 45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст. 45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Вступити в колективний трудовий спір у зв’язку з погіршенням умов КД.

Примітки * Активне відстоювання членами Профспілки своїх інтересів на всіх етапах колективних переговорів, включаючи конференцію трудового колективу, допоможе запобігти погіршенню умов колдоговору.

** Якщо проект нового колдоговору гірший,ніж

діючий і немає можливості цю ситуацію змінити — необхідно використати ст. ч. 2 ст. 17 КЗпП України щодо дії чинногоколдоговору до укладення нового і новий не приймати.

*** Маються на увазі випадки, коли продовження дії чинного договору не дасть можливості зберегти надання пільг працівникам у повному обсязі, але можливо зберегти їх частково (надавши певним категоріям, змінивши терміни, частково зменшивши розміри), при цьому зберігши рівень вищий, ніж передбачено законодавством і Галузевою угодою.

III. ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ

3.1. Примушення працівників до звільнення

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст. 43 Конституції України,

ст. 5(1) КЗпП України

Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

2. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

3. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

Можливі дії

профорганізації

1. Контролювати виконання зобов’язань роботодавця проінформувати профспілкову організацію не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих звільнень і проведення консультацій щодо запобігання

звільнень.

2. Для запобігання порушень разом з адміністрацією розглянути питання оптимізації зайнятості.

3. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

4. Вносити пропозиції органам державної влади,

місцевого самоврядування, роботодавцям, їх

об’єднанням, службі зайнятості про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів із вивільнення працівників*.

5. Стежити за використанням можливості прийняти рішення про зупинення вивільнення працівників з повною або частковою компенсацією підприємству понесених витрат і компенсацією 50% витрат на перенавчання працівників.

6. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу

про наслідки звільнення за власним бажанням.

7. Контролювати законність звільнення, у т.ч.

своєчасність видачі розрахунку і трудової книжки.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до вищестоящого органу з вимогою притягнути керівника підприємства до дисциплінарної відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

Примітки * Пропозиції обов’язкові для розгляду

 

 

3.2. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН

Яку норму права може

порушити роботодавець

П. 1 ст. 36 КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

2. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

3. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

4. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін і доповнень до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Контролювати виконання зобов’язань роботодавця проінформувати профспілкову організацію не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих звільнень і проведення консультацій щодо запобігання

звільнень.

2. Для запобігання порушень разом з адміністрацією розглянути питання оптимізації зайнятості.

3. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

4. Вносити пропозиції органам державної влади,

місцевого самоврядування, роботодавцям, їх

об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів з вивільнення працівників*.

5. Стежити за використанням можливості прийняти рішення про зупинення вивільнення працівників з повною або частковою компенсацією підприємству понесених витрат і компенсацією 50% витрат на перенавчання працівників

6. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про наслідки звільнення за згодою сторін.

7. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при звільненні за згодою сторін.

8. Контролювати законність звільнення, у т.ч.

своєчасність видачі розрахунку і трудової книжки.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

6. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

Примітки * Пропозиції обов’язкові для розгляду.

 

 

3.3. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.40-43(1) КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

2. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

3. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

4. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Контролювати виконання зобов’язань роботодавця проінформувати профспілкову організацію не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих звільнень і проведення консультацій щодо запобігання

звільнень.

2. Для запобігання порушень разом з адміністрацією

розглянути питання оптимізації зайнятості.

3. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

4. Вносити пропозиції органам державної влади,

місцевого самоврядування, роботодавцям, їх

об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів із вивільнення працівників*.

5. Стежити за використанням можливості прийняти рішення про зупинення вивільнення працівників з повною або частковою компенсацією підприємству понесених витрат і компенсацією 50% витрат на перенавчання працівників.

6. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про наслідки звільнення за ініціативою власника.

7. Дотримуватись порядку надання згоди на звільнення працівників за п.1 ст.40 КЗпП України, у т.ч. контролювати надання переваг при залишенні на роботі і гарантій профспілковим працівникам,

своєчасне попередження про наступне звільнення, пропозиції іншої роботи .

8. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при звільненні за ініціативою власника

9. Контролювати законність звільнення, у т.ч.

повідомлення служби зайнятості про наступне і

фактичне звільнення працівників, своєчасність

розрахунку, виплати вихідної допомоги і видачі

трудової книжки.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

6. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

Примітки * Пропозиції обов’язкові для розгляду.

 

 

 

IV. ПРИХОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ

4. 1. Неоплачувані простої

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.34, 113 КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою дотримуватись дат виплати заробітної плати.

2. Відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, виробничого середовища чи довкілля*.

3. Особисто звернутись до комісії з трудових спорів,до власника, вищестоящої організації, державних органів, представника Верховної Ради з прав людини, до прокурора

4. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

5. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

6. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

7. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

8. Вимагати звільнення за ч.3 ст.38 КЗпП України.

Можливі дії

профорганізації

1. Для запобігання порушень разом з адміністрацією розглянути питання оптимізації зайнятості в частині виробничого завантаження працівників.

2. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

3. Стежити за використанням можливості компенсації службою зайнятості 50% витрат на перенавчання працівників.

4. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про оплату простою.

5. Контролювати забезпечення адміністрацією

необхідної виробничої зайнятості, дотримання

порядку оплати простою і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

6. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при простої.

7. Разом із спеціалістами з охорони праці фіксувати виробничі ситуації, небезпечні для життя чи здоров’я працівників, виробничого середовища чи довкілля, контролювати проведення доплат до попереднього

середнього заробітку.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб,

які не усунули порушення, щодо яких було

направлено подання.

5. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

6. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

 

4.2. ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ*

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.84 КЗпП України, ст.ст.25, 26 Закону України

«Про відпустки»

Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою дотримуватись дат виплати заробітної плати.

2. Особисто звернутись до комісії з трудових спорів,до власника, вищестоящої організації, державних органів, представника Верховної Ради з прав людини, до прокурора.

3. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

4. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

5. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

6. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Для запобігання порушень разом з адміністрацією розглянути питання оптимізації зайнятості в частині

виробничого завантаження працівників.

2. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

3. Стежити за використанням можливості компенсації службою зайнятості 50% витрат на перенавчання працівників.

4. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про порядок надання відпусток без збереження заробітної плати*.

5. Контролювати забезпечення адміністрацією

необхідної виробничої зайнятості і дотримання

порядку надання відпусток без збереження

заробітної плати і притягнення винних осіб до

дисциплінарної відповідальності

6. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при наданні відпусток без збереження заробітної плати..

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб,

які не усунули порушення, щодо яких було

направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги

звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП

України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

Примітки * Надання таких відпусток за ініціативою адміністрації не передбачено

 

 

 

4.3. НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ч.1 ст.32*, ст.56 КЗпП України**
Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою дотримуватись дат виплати заробітної плати.

2. Особисто звернутись до комісії з трудових спорів,до власника, вищестоящої організації, державних

органів, представника Верховної Ради з прав

людини,до прокурора.

3. Особисто письмово звернутись до профспілкової організації для захисту своїх порушених прав.

4. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

5. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

6. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Для запобігання порушень разом з адміністрацією

розглянути питання оптимізації зайнятості в частині виробничого завантаження працівників.

2. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

3. Стежити за використанням можливості компенсації службою зайнятості 50% витрат на перенавчання працівників.

4. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про встановлення неповного робочого часу.

5. Контролювати забезпечення адміністрацією

необхідної виробничої зайнятості і дотримання

порядку встановлення неповного робочого часу, у тому числі особистого ознайомлення працівника з наказом про встановлення іншого режиму роботи не менше ніж за 2 місяці до введення змін і притягнення

винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

6. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при

встановленні неповного робочого часу.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП

України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого працівника в суді

Примітки * За ініціативою адміністрації у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці.

** За угодою сторін.

 

 

4.4. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ (БІЛЬШИЙ ОБ’ЄМ РОБОТИ ЗА ТОЙ

САМИЙ ЧАС, 50% ОПЛАТИ ПРИ ПОВНОМУ РОБОЧОМУ ЧАСІ, ВІДМІНА

СУМІЩЕННЯ ПРОФЕСІЙ)

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.85-92 КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Особисто письмово чи усно звернутись до

роботодавця з вимогою дотримуватись дат виплати заробітної плати.

2. Особисто звернутись до комісії з трудових спорів,до власника, вищестоящої організації, державних органів, представника Верховної Ради з прав людини,до прокурора.

3. Особисто письмово звернутись до профспілкової

організації для захисту своїх порушених прав.

4. Особисто письмово звернутись до державної

інспекції праці для захисту своїх порушених прав.

5. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

6. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Для запобігання порушень разом з адміністрацією розглянути питання оптимізації зайнятості в частині виробничого завантаження працівників

2. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

3. Стежити за використанням можливості компенсації службою зайнятості 50% витрат на перенавчання

працівників.

4. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про нормування праці.

5. Контролювати забезпечення адміністрацією

необхідної виробничої зайнятості і дотримання

порядку нормування праці та зміни істотних умов

трудового договору і притягнення винних осіб до

дисциплінарної відповідальності.

6. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам додаткові гарантії при встановленні нових норм праці чи зміні істотних умов праці.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

 

 

4.5. АУТСОРСИНГ (ЗАЙМАНА ПРАЦЯ) — ВИКОНАННЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКАМИ ІНШОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.43 Конституції України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Підтримати пропозиції профорганізації щодо

внесення змін до колдоговору.

Можливі дії

профорганізації

1. Для запобігання порушень прав працівників

підприємства разом з адміністрацією розглянути

питання оптимізації зайнятості в частині

виробничого завантаження працівників.

2. Вимагати проведення загальних зборів або

конференції, на якій адміністрація повинна

представити план своїх дій.

3. Стежити за використанням можливості компенсації службою зайнятості 50% витрат на перенавчання працівників.

4. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про аутсорсинг.

5. Контролювати забезпечення адміністрацією

необхідної виробничої зайнятості працівників

підприємства.

6. Здійснити заходи щодо внесення в колдоговір норм, що надають працівникам підприємства перевагу у виконанні роботи.

 

 

V. ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

5.1. Неперерахування профспілкових внесків

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ч.3 ст.249 КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. Написати заяву про перерахування профспілкових внесків.

2. На конференції трудового колективу підтримувати пропозиції профорганізації щодо безготівкового перерахування профспілкових внесків відповідно до укладеного договору і довідки розподілу до нього.

3. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

4. Вимагати звільнення за ч.3 ст.38 КЗпП України.

Можливі дії

профорганізації

1. Домогтися включення до колдоговору норм щодо безготівкового перерахування профспілкових внесків.

2. Контролювати своєчасність перерахування

профвнесків.

3. Скласти графік погашення заборгованості і

контролювати його виконання.

4. Пред’явити претензію до підприємства про стягнення заборгованості по перерахуванню профвнесків

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Захищати порушені права Профспілки

в господарському суді.

8. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до кримінальної

відповідальності.

9. Представляти інтереси найманих працівників у суді.

10. Вступити в колективний трудовий спір.

11. Звернутись до суду з позовом про визнання неплатоспроможним підприємство через заборгованість із заробітної плати перераховувати профвнески і 0,3% на

культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу*.

Примітки * Якщо всі інші способи захистити інтереси найманих працівників і Профспілки безнадійні.

 

 

5.2. НЕПЕРЕРАХУВАННЯ 0,3% НА КУЛЬТУРНО-МАСОВУ, ФІЗКУЛЬТУРНУ

І ОЗДОРОВЧУ РОБОТУ

 

Яку норму права

порушує роботодавець

Ст.250 КЗпП України
Можливі дії члена

Профспілки

1. На конференції трудового колективу підтримувати пропозиції профорганізації щодо перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.
Можливі дії

профорганізації

1. Домогтися включення до колдоговору норм щодо перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

2. Контролювати своєчасність перерахування коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

3. Скласти графік погашення заборгованості і

контролювати його виконання

4. Пред’явити претензію підприємству про стягнення заборгованості по перерахуванню коштів на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Захищати порушені права профспілкової організації в господарському суді.

8. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до кримінальної

відповідальності.

9. Вступити в колективний трудовий спір у зв’язку з невиконанням умов КД.

10. Звернутись до суду з позовом про визнання неплатоспроможним підприємство через заборгованість із заробітної плати перераховувати профвнески і 0,3% на

культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу*.

Примітки * Якщо всі інші способи захистити інтереси найманих

працівників і Профспілки безнадійні.

 

 

 

 

VI. ІНШІ ВИПАДКИ

6.1. Банкрутство, ліквідація підприємств

 

 

Яку норму права може

бути порушено

Ст.43 Конституції України
Можливі дії члена

Профспілки

1. На конференції трудового колективу підтримувати пропозиції профорганізації щодо додаткових гарантій працівникам при банкрутстві і ліквідації підприємства.

2. Особисто письмово звернутись до суду для захисту своїх порушених прав.

3. Заявити свої вимоги кредитора до підприємства (щодо заборгованості по заробітній платі)

Можливі дії

профорганізації

1. Домогтися включення до колдоговору норм щодо додаткових гарантій працівникам при банкрутстві і ліквідації підприємства.

2. Проводити серед працівників роз’яснювальну роботу про наслідки банкрутства та ліквідації підприємства.

3. Заявити свої вимоги кредитора до підприємства (щодо заборгованості по профспілковим внескам і 0,3% на

культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу).

4. Представляти інтереси працівників підприємства і

профорганізації в комітеті кредиторів.

5. Здійснювати контроль за законністю дій адміністрації при ліквідації підприємства.

6. Захищати порушені права членів Профспілки в суді.

Інші дії профорганізації 1. Звернутись до роботодавця з поданням про усунення порушень законодавства.

2. Звернутись до власника підприємства або до

вищестоящого органу з вимогою притягнути

керівника підприємства до дисциплінарної

відповідальності.

3. Звернутись до державної інспекції праці для

притягнення керівника підприємства до

адміністративної відповідальності.

4. Звернутись до суду, оскаржуючи дії посадових осіб, які не усунули порушення, щодо яких було направлено подання.

5. Звернутись до власника з вимогою звільнення

керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

6. Звернутись до суду, оскаржуючи ігнорування вимоги

звільнення керівника підприємства за ст.45 КЗпП України.

7. Звернутись до прокуратури щодо притягнення

керівника підприємства до відповідальності.

8. Представляти інтереси найманого працівника в суді.

9. Вступити в колективний трудовий спір.

10. Звернутись до суду з позовом про визнання неплатоспроможним підприємство через заборгованість із заробітної плати перераховувати профвнески і 0,3% на

культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу*.

Примітки * Якщо всі інші способи захистити інтереси найманих

працівників і Профспілки безнадійні.

 

 


Написати коментар

Тілки зареєстровані користувачі мають право писати коментарі. Якщо Ви зареєстрований користувач, будь-ласка, увійдіть на сайт щоб написати коментар

Авіадиспетчерська професійна спілка © 2017 Усі права зареєстровано