Методичні рекомендації щодо прав та обов’язків профспілкових організацій на підприємстві, установі, організації

МУ права профспілок

Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

ч.2.ст. 4 вищезгаданого передбачає положення про неможливість обмеження прав і гарантій діяльності профспілок Законами України чи іншими нормативно-правовими актами, за винятком особливостей застосування Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” у Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, Службі безпеки України (встановлюються відповідними законами).

Для виконання своїх статутних завдань профспілки мають право створювати об’єднання (ради, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них.

Відповідно до п.1 ст. 12  Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій. Профспілки не підзвітні і не підконтрольні їм.

Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

Виборний орган профспілкової організації на підприємстві, установі, організації наділений наступними повноваженнями :

 • укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та зміни норм праці;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, установи, організації, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця  розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
 • інші повноваження передбачені ст. 38 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

Залежно від змісту та способу реалізації можна виділити наступні права  профспілок на підприємтсві. установі, організації:

 

 1. 1.    Право профспілок. їх об’єднань на представництво і захист прав та інтересів членів профспілки. (ст.19 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.112 Цивільно-процесуального кодексу України).

 

Передбано такі рівні представництва:

 • в органах державної влади;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • у відносинах з роботодавцями;
 • у відносинах з іншими об’єднаннями громадян;
 • при реалізації членами профспілки права на звернення до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до міжнародних судових установ.

Важливим      в   світлі   все   більшого   зростання   авторитету   суду   є  право

на представництво профспілками інтересів членів в судах. Це право також закріплене   п.2 ст.112 ЦПК України.

Положення про представництво інтересів членів профспілки слід передбачати в статуті відповідної профспілки.

 

 1. Право профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод (ст.20 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.4 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

 

Дане   право  є   одним   із   основних     прав   профспілки,   оскільки   саме

колективним договором регулюються найважливіші питання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин між роботодавцем та працівниками (зокрема, нормування і  оплата праці; режим робочого часу, його тривалість; умови охорони праці; житлово-побутове, медичне обслуговування працівників тощо).

Слід пам’ятати, що при укладені колективного договору, угоди профспілки не є пасивною стороною, а навпаки, активною. Більше того, вони наділені контролюючими повноваженями по відношенню до роботодавця. Зокрема, ч.5 ст.20 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” вказує, що профспілки, їх об’єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У випадку виявлення порушень роботодавцями, органами місцевого самоврядування, виконавчою владою умов колективного договору, угоди профспілки наділені правом направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У випадку відмови усунути ці порушення, профспілки можуть оскаржити неправомірні дії роботодавця до місцевого суду.

Посадові особи за порушення законодавства про колективні договори і угоди, порушення і невиконання колективних договорів і угод встановлена статтею 33 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статтею 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 45 КЗпП України.

 

 1. 3.    Право профспілок, їх об’єднань на  захист прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю (ст 21 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).

 

КЗпП  України та Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії

діяльності” закріплено право профспілок на здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці. Уповноважені представники профспілки мають право проводити перевірки дотримання законодавства про працю з питань:

–       укладення, зміни та розірвання трудового договору;

–       відшкодування шкоди завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я;

–       режиму робочого часу та відпочинку;

–       умов праці неповнолітніх та жінок;

–       гарантій та коменсацій;

–       з інших питань.

Уповноваженим представникам профспілки надано право у випадку виявлення

порушень вносити подання роботодавцям про усунення виявлених порушень. Це подання підлягає обов’язковому розгляду роботодавцем в 15-ти денний термін та надати аргументовану відповідь. Якщо у встановлений термін роботодавець не надав аргументованої відповіді такі дії можна оскаржити до місцевого суду.

 

 

 

 1. Право профспілок, їх об’єднань у сфері забезпечення зайнятості населення (ст.22 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

Зверніть увагу, у випадку, коли роботодавець планує звільнення працівників з

причин економічного, технологічного, структурного чи  аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до запланованих звільнень надати профспілці підприємства інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причинизвільнеь, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мімімуму.

Профспілки мають право вносити пропозиції органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об’єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими до розгляду.

 

 

 1. Право профспілок, їх об’єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян (ст.23 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

 

Це право профспілки реалізують на етапі укладення колективного договору,

угоди з роботодавцем шляхом включення  положень про соціальний захист, гарантії та компенсації у разі вивільнення працівників та інші питання. Ст. 7 Закону України “Про колективні договори та угоди”, ст.15 Закону України “Про оплату праці” передбачено, що на виробничому рівні в колективному договорі встановлюються гарантовані розміри заробітної плати, інші соціальні гарантії, компенсації, пільги.

 

 1. Право  профспілкок, їх об’єднань у галузі соціального страхування (ст. 24 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

Дане право передбачає участь профспілок в управлінні соціальним

страхуванням. Це право надане профспілкам в силу того, що  вони є  представниками застрахованих осіб. Профспілки є однією з трьох сторін, які беруть участь в управлінні Фондами соціального страхування на випадок безробіття; на випадок тимчасової втрати працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; від нещасного випадку на виробництві.

 1. Право профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форми власності (ст.25 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

Профспілки мають право представляти права та інтереси працівників у

відносинах з роботодавцями а також брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Профспілки також є активною стороною при зміні форми власності чи приватизації підприємства і це зрозуміло, адже зміна форми власності може мати негативні наслідки для працівників (наприклад, скорочення чисельності чи штату).

 

 

 1. Право профспілок, їх об’єднань у вирішенні трудових спорів (ст. 26 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.226 КЗпП України, ст.112,121 ЦПК України).

 

Дане право передбачає можливість представляти інтереси працівника при

розгляді питання про відновлення порушених трудових прав в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори. Такими органами є комісія по трудових спорах , яка утворються на підприємствах де кількість працюючих становить більше 15-ти осіб та місцевий суд. З прийняттям нової Конституції України працівник на свій розсуд може звернутись до комісії по трудових спорах чи одразу ж до місцевого суду. Ст. 226 КЗпП України передбачає можливість представляти інтереси працівника в комісії по трудовим спорам уповноваженим представником профспілки.

Щодо судового захисту трудових прав, то участь профспілки можлива у двох формах:

 1. Порушення цивільної справи в суді за заявою профспілки в інтересах працівника (ст.121 ЦПК України);
 2. Участь у справі уповноваженого профспілки як представника працівника.

Профспілки можуть бути також стороною в колективному трудовому спорі на

виробничому, галузевому, територіальному а також на національному рівнях самостійно або як уповноважені найманими працівнками.

 

9.Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів (ст.27 Закону України “Про професійні спілки, їх права тагарантії дільності”, ст.44 Конституції України, Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”).

 

Право громадян України на страйк для захисту економічних і соціальних інтересів  є конституційним правом. Порядок здійснення права на страйк передбачено Законом України “ Про порядок вирішення колективних трудових спорів”.

Випадки коли проведення страйку є забороненим передбачено ст.24 вищезгаданого закону. Зокрема, заборонено проведення страйків у таких випадках:

–       проведення страйку за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лихові, аваріям, катастрофам, епідеміям чи ліквідації їх наслідків;

–       проведення стайків працівниками органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.

 

 

10. Право профспілок, їх об’єднань на інформацію з питань праці та соціально економічного розвитку (Ст.28 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

 

Дане    право   надає   профспілкам,   їх   об’єднанням можливість    доступу   до

інфомації  з питань праці та соціально-економічного розвитку а також інформацію щодо результатів господарської діяльності підприємства, установи, організації. Встановлений  5-ти денний термін для подання такої інформації.

Профспілки, їх об’єднання мають також право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань. Відповідно даним правам кореспондується обов’язок компетентних органів та власника надати профспілкам таку інформацію.

 

 

11. Право профспілок, їх об’єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій а також на фінансову та господарську діяльність ( Ст.29,35 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”).

 

Підприємства, установи, організації, засновані профспілками, їх об’єднаннями,

мають статус юридичних осіб і здійснюють свою діяльність у відповідності до Законів України “Про підприємства в Україні”, “Про підприємництво”тощо. У своїй господарській діяльності вони є незалежними від профспілок. Розмір відрахувань профспілкам на статутну діяльність визначається в статуті відповідного підприємства. Фінансова діяльність профспілки спрямовується не на отримання прибутку а на реалізацію статутних завдань.

 

12. Права професійних спілок, їх об’єднань щодо питань охорони здоров’я громадян, фізичної культури, спорту, туризму , охорони довкілля, захисту духовних інтересів працівників, реалізації громадянами права на житло (Ст.30,31 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).

 

Дані права передбачають можливість профспілок бути активною стороною при

реалізаціями громадянами своїх конституційних прав, всебічно сприяти в їх реалізації.

 

13.Права професійних спілок, їх об’єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб (Ст.33 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, ст.45 КЗпП України).

 

Дане право є досить серйозною зброєю в руках профспілок. На вимогу профспілкового органу власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. У разі, коли рішення профспілкового органу не виконане і не оскаржене власником чи керівником підприємства, профспілка у двохтижневий термін може оскаржити до суду діяльність або бездіяльність посадових осіб, органів до компетенції яких належить розірвання трудового договору з керівником підприємства.

 

14. Право профспілок мати у власності майно та кошти для виконання статутних завдань (Ст. 34 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності).

 

Право власності профспілок, їх об’єднань виникає на підставі:

–       придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ, організацій. або на інших підставах не заборонених законом;

–       передачі їм у власність

 


Написати коментар

Тілки зареєстровані користувачі мають право писати коментарі. Якщо Ви зареєстрований користувач, будь-ласка, увійдіть на сайт щоб написати коментар

Авіадиспетчерська професійна спілка © 2017 Усі права зареєстровано