Положення про оздоровлення 2016

заяви

Приклад Акту Виконаних робіт

Положення про оздоровлення 2016

Приклад ваучерів для Закордонного відпочинку

Приклад зворотних талонів до путівки

Приклад Накладних

Приклад рахунків для оплати

Додаток 7 до Положення про оздоровлення

Рішення про неприбутковість

Рішення про неприбутковість

Свідоцтво про держреєстрацію

Свідоцтво про держреєстрацію

 

 1. Загальні положення

 

1.1 Положення «Про культурно-масову і фізкультурну роботу та санаторно-оздоровче лікування і відпочинок» (далі – Положення) розроблене згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Колективним договором ДП ОПР «Украерорух» (далі – колдоговір) та Статутом АДПС і не суперечить чинному законодавству України.

1.2 Положення, у відповідності до пункту 13.5.3. колдоговору, регулює діяльність АДПС в наступних сферах:

– культурно-масової і фізкультурної роботи;

– санаторно-оздоровчого лікування і відпочинку працівників Підприємства та членів їх сімей;

– придбання новорічних подарунків для дітей.

1.3 Положення встановлює принципи управління фінансами, що надходять АДПС на діяльність згідно пункту 1.2., а також систему взаємовідносин при цьому в межах АДПС.

1.4 Положення не регулює діяльності пов’язаної з путівками, які надає Фонд Соціального Страхування з тимчасової втрати працездатності, та путівками які адміністрація надає згідно п.6.7 Колективного договору.

1.5 Положення поширюється на членів АДПС, а також на членів трудового Колективу, які не є членами профспілок та на яких розповсюджується дія п.13.5.3 колективного договору і які вияви бажання використовувати відповідні кошти згідно даного Положення.

1.6 Положення не має зворотної сили та набуває чинності з моменту його затвердження рішенням зборів/конференції АДПС і діє до моменту затвердження нового Положення, або прийняття змін до нього. Зміни та доповнення до цього Положення мають бути затверджені зборами/конференцією АДПС.

     2. Кошти 2.1 Відповідно до статті 44 закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також пункту 13.5.3. Колективного договору ДП ОПР «Украерорух», адміністрація підприємства щомісячно перераховує на банківський рахунок АДПС кошти у розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці (далі – ФОП).

2.2 Кошти зазначені в п.2.1 мають цільове призначення і повинні витрачатись лише на діяльність вказану в пункті 1.2.

2.3 Розрахунок коштів 0,3% ФОП проводиться наступним чином:

– в ДП ОПР “Украерорух” розраховують місячний ФОП (сума коштів, які за відповідний місяць Підприємство перерахує в якості зарплатні всім штатним працівникам);

 • місячний ФОП ділять на штатну кількість працівників, і отримують усереднений ФОП одного працівника підприємства;
 • виводять ФОП– 0,3% від усередненого ФОП;
 • ФОП1 умножають на кількість працівників РСП, та розпорядженням директора Украероруху, перераховують кошти на рахунки відповідних РСП;
 • профспілки РСП направляють директору РСП спільного листа про перерахунок коштів на їх рахунки, відповідно до чисельності профспілок;
 • директор РСП, перераховує кошти відповідним профспілкам, або їх об’єднанням.

Виключити з 01.01.2017 2.4 Для ведення загальної не персоніфікованої фізкультурної та культмасової роботи, санаторно-оздоровчого лікування та відпочинку членів АДПС, придбання новорічних подарунків, заохочення членів АДПС за активну діяльність тощо встановлюється резервний фонд, в який утримується десять відсотків від надходжень, зазначених в п. 2.1.

Виключити з 01.01.2017 2.5 При наявності невикористаних коштів в резервному фонді, ПК може прийняти рішення про заохочення членів АДПС при оформленні путівки в межах розрахованої суми на одного члена профспілки, про закупівлю привітальних подарунків до Нового року членам АДПС, встановити інші вікові критерії для закупівлі дитячих новорічних подарунків тощо.

2.6 З метою систематизації та обліку нарахувань і витрат, а також управління коштами та нормативного й інформаційного забезпечення, ПК/конференція може призначати відповідальну особу (іб), або відповідну комісію.

2.7 Витрати, пов’язані із організацією матеріально-технічного забезпечення діяльності, згідно п.1.2 цього Положення, покриваються за рахунок бюджету АДПС, який формується з профспілкових внесків.

2.8 В АДПС діє персоніфікована система обліку, нарахування та витрати коштів кожним членом профспілки окремо.

2.9 В АДПС застосовується накопичувальний принцип нарахування коштів, що дає змогу членам профспілки без обмежень у часі та сумі накопичувати кошти та в будь-який час їх використовувати на оплату відповідної діяльності.

2.10 з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, кожному члену АДПС, виділяються кошти з профспілкового бюджету АДПС на 2016р. для оздоровлення, спортивної та культурно-масової роботи, з розрахунку 50 % від особистих профспілкових внесків члена АДПС за цей період. Дані кошти доповнюють основну суму, що накопичується на члена АДПС при надходженні 0,3% ФОП. Відсоткова частка профспілкових внесків, що повертаються члену АДПС, переглядається щорічно та затверджується конференцією.

2.11 оплату страховки члена льотного екіпажу для члена АДПС, виплати до особистих святкових дат, відповідних затверджених святкових дат АДПС, поховання родичів першого ступеню споріднення, оплату послуг медичних закладів тощо, проводити з його особистих накопичень в межах сум, які не перевищують накопичення, що сформувались за рахунок повернення члену АДПС частини його профспілкових внесків.

2.12 АДПС організовує закупівлю новорічних подарунків дітям, вік яких на 31 грудня поточного року не перевищує шістнадцяти років.

 

 

 

 

 1. Права, обов’язки, відповідальність

 

3.1 Одним із важливих завдань для АДПС є надання абсолютно рівних можливостей кожному її члену для реалізації вищезазначених коштів. Кожен член АДПС має рівні, не привілейовані права і в рівній мірі з іншими членами профспілки користується всіма наявними можливостями, які надає АДПС.

 

3.2 Члени АДПС мають право:

3.2.1 самостійно обирати заклади для особистого санаторно-оздоровчого лікування, відпочинку, культурно-масової та фізкультурної роботи;

3.2.2 отримувати інформацію про суму коштів, які накопичені на його персоніфікованому рахунку;

3.2.3 письмово відмовитись від коштів, або їх частини на користь іншого члена АДПС;

3.2.4 використовувати кошти з їхніх персоніфікованих накопичень на оздоровлення членів сім’ї.

 

            3.3 Члени АДПС не мають право:

3.3.1 на оплату діяльності, яка не відповідає цільовому призначенню коштів, згідно пункту 1.2 цього Положення;

3.3.2 на оплату діяльності, згідно п.1.2 цього Положення, якщо на їхніх рахунках відсутня достатня кількість коштів;

3.3.3 використовувати кошти іншого члена АДПС, без письмової згоди останнього;

3.3.4 відшкодування послуг готівкою.

            3.4 Члени АДПС зобов’язані:

3.4.1 виконувати дане Положення в частині що їх стосується;

3.4.2 виконувати розпорядження керівних органів, відносно діяльності, зазначеної в п.1.2. цього Положення.

3.5 Члени АДПС несуть відповідальність і можуть бути позбавлені рішенням ПК/конференції прав на користування відповідними коштами (в тому числі коштів фондів дитячого оздоровлення, культурно-масової та спортивної роботи) терміном до 2 років за:

3.5.1 невиконання даного Положення, в частині що їх стосується;

3.5.2 нецільове використання коштів;

3.5.3 ненадання звітних документів;

У цьому випадку кошти, які нараховуються на відповідного члена АДПС, можуть в повному обсязі включатися до фондів дитячого оздоровлення, культурно-масової чи спортивної роботи.

3.6 у випадку смерті члена АДПС, відповідні його накопичення можуть бути використані для закупівлі товарів та послуг пов’язаних з організацією поховання. Рішення щодо реалізації залишку накопичень померлого, приймається ПК не раніше 1 місяця після смерті, після отримання та розгляду всіх відповідних заяв близьких родичів, встановлення ступеня спорідненості, наявності неповнолітніх дітей на вихованні, утриманні тощо.

 

 

 1. Процедури оплати послуг

 

4.1 Для оплати заходу, зазначеного в п.1.2 цього Положення, члени АДПС, не пізніше ніж за десять днів до його початку, подають голові АДПС (відповідальній особі):

– відповідну заяву на оплату (Додатки 1, 2, 3, 4, 5);

– рахунок для оплати згідно вимог п.6.1 цього Положення;

4.2 Сума оплати не має перевищувати суми коштів, що накопичились на даного члена АДПС. Голові АДПС забороняється, без відповідного рішення ПК, оплачувати оздоровлення, КМ та спортивну роботи для членів АДПС понад накопичену ними суму коштів;

4.3 Оплата за документами, які містять  неточності, неповну інформацію, помилки тощо не проводиться, та відповідні документи повертаються заявнику.

4.4 Член АДПС має попередньо узгодити з продавцем послуги процедуру її отримання. Якщо для отримання послуги, необхідна довіреність, член АДПС має інформувати про це голову АДПС (відповідальну особу) не пізніше ніж за десять днів до початку дії послуги.

4.5 Після проведення процедур узгодження діяльності і подання документів, відповідні кошти, перераховуються на рахунок продавця послуги. Сума персональних накопичень члена АДПС при цьому зменшуються на суму оплати.

4.6 Якщо вартість послуг перевищує суму, накопичену членом АДПС, різницю він сплачує самостійно продавцю послуги, або вносить в касу АДПС для подальшої оплати.

4.7 Якщо відпочинок, лікування та оздоровлення члена АДПС проводились іншим чином ніж купівля путівки (тут путівка означає відповідний документ), або у випадку оплати послуги члену його сім’ї (крім рідних дітей до 18 років), а також якщо заклад оздоровлення знаходиться закордоном, АДПС,  згідно  п. 165.1.35 Податкового Кодексу України, сплачує до Державної Податкової Адміністрації податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) та натуральний коефіцієнт від суми оплати, а також військовий збір. Сума податку сплачується з  накопичень члена АДПС.

4.8 На вимогу організації продавця послуги, члени АДПС мають право надавати копію свідоцтва про реєстрацію АДПС та копію Рішення про неприбутковість, згідно Додатку 8 до цього Положення. Також, копії відповідних документів розміщені на інтернет сторінці АДПС в розділі «Контакти/Керівництво».

4.9 Керівні органи АДПС мають право відмовити у оплаті рахунків організаціям, які не надають відповідні звітні документи, а також не оплачувати рахунки членам АДПС, які мають заборгованість по звітним документам з попередніх періодів, до надання таких документів.

4.10 Члени АДПС самостійно взаємодіють з організаціями-продавцями послуг, стосовно надходження перерахованих коштів на рахунки даних організацій. При цьому керівні органи АДПС забезпечують автоматичне інформування членів АДПС (на персональну адресу електронної пошти) про проведення оплати на заявлену діяльність.

 

 

 1. Дитяче оздоровлення

 

5.1 Для оздоровлення рідних дітей членів АДПС віком від 6 до 16 років включно, в дитячих оздоровчих закладах України, що мають ліцензію на відповідну діяльність, або в складі сім’ї, а також забезпечення дітей членів АДПС віком до 16 років дитячими новорічними подарунками, в АДПС з 01.01.2015р. діє окрема система накопичення додаткових коштів, яка функціонує за принципом фінансового фонду («фонд дитячого оздоровлення (далі – ФДО)»).

5.2 Джерелами формування ФДО виступають власні кошти АДПС. Стартовий капітал ФДО складає 400 000 грн.

5.3 Кошти ФДО розміщуються на депозитних рахунках в фінансових установах України, як правило в банку, в якому відкрито поточний рахунок АДПС;

5.4 Капітал ФДО та кошти що надходять на рахунок АДПС як відсотки від роботи ФДО, обліковуються в окремому бюджеті і витрачаються виключно на діяльність згідно п.5.1 цього Положення. Обліковий період роботи ФДО встановлюється 1 рік – з 01 січня по 31 грудня.

5.5 Для організації роботи ФДО, Конференція/ПК може призначити відповідальну особу, або комісію.

5.6 Контроль за роботою ФДО здійснюється КРК АДПС.

5.7 Рішення про зміну або ліквідацію системи ФДО, зменшення або збільшення капіталізації фонду, а також використання коштів ФДО для забезпечення іншої діяльності АДПС приймається виключно Конференцією.

5.8 Керівні органи ФДО щорічно до 31 грудня, надають ПК на затвердження список дітей АДПС (або їх батьків), які мають право на оздоровлення за рахунок ФДО в наступному році, а також суму коштів, яка буде виділятись в наступному році на 1 дитину, розраховану згідно планових доходів ФДО та відповідної кількості дітей.

5.9 Планові доходи ФДО розраховуються шляхом аналізу банківських ставок за депозитами, тенденцій до їх зміни, економічної ситуації, податків на отримані доходи, капіталізації фонду…

5.10 У 2016р. на оздоровлення дитини члена АДПС, який, згідно рішень ПК, має на це право, виділяються кошти в розмірі 3500 грн.;

5.11 Невикористані кошти ФДО, що сформувались за рахунок відсотків від діяльності фонду, щорічно з 01 січня додаються до основного капіталу фонду.

5.12 У випадку, якщо обоє з батьків є членами АДПС, гранична сума коштів для оздоровлення їх дитини визначається лише для одного з батьків.

5.13 Після закінчення кожного фінансового року, при наявності звітних документів про оздоровлення дитини, витрати коштів, які не перевищують граничну суму коштів, додаються до персональних накопичень відповідного члена АДПС. Якщо член АДПС не скористався програмою дитячого оздоровлення протягом року, відповідні кошти не додаються до його персональних накопичень.

5.14 Уся повнота відповідальності стосовно вибору закладу та організації оздоровлення дитини покладається батьків дитини.

5.15 Профспілка не оплачує проїзні квитки до/з місця оздоровлення та інші витрати понесені членом АДПС для організації дитячого оздоровлення.

 

 

 1. Спортивна робота 

6.1 Для здійснення фізкультурної та спортивної діяльності АДПС, а також для участі членів АДПС у фізкультурних і спортивних заходах інших організацій, з 01.01.2016р. в АДПС діє окрема система накопичення додаткових коштів, яка функціонує за принципом фінансового фонду («фонд спортивної роботи» (далі – ФСР)).

Примітка: Діяльність ФСР не розповсюджується на оплату індивідуальних фізкультурно-спортивних заходів членів АДПС. Така діяльність забезпечується виключно за рахунок персональних накопичень членів АДПС. 

6.2 Оплата спортивного інвентарю, спортивної форми, фінансового заохочення учасників змагань, а також розміру фінансування заходів відбувається  після узгодження з керівництвом АДПС;

6.3 При участі в заходах АДПС не членів профспілки, вони вносять в касу АДПС оплату не нижчу за собівартість заходу розраховану для одного учасника.

6.4 Джерелами формування ФСР виступають власні кошти АДПС. Стартовий капітал фонду складає 100 000 грн.

6.5 Кошти ФСР розміщуються на депозитних рахунках у фінансових установах України.

6.6 Капітал ФСР та кошти що надходять на рахунок АДПС як відсотки від роботи ФСР, обліковуються в окремому бюджеті і витрачаються виключно на діяльність згідно п.6.1 цього Положення. Обліковий період роботи ФСР встановлюється 1 рік – з 01 січня по 31 грудня.

6.7 Планові доходи ФСР розраховуються шляхом аналізу банківських ставок за депозитами, тенденцій до їх зміни, економічної ситуації, податків на отримані доходи, капіталізації фонду тощо.

6.8 Невикористані кошти ФСР, що сформувались за рахунок відсотків від діяльності фонду, щорічно з 01 січня додаються до основного капіталу фонду.

6.9 Контроль за роботою ФСР здійснюється КРК АДПС.

6.10 Для організації роботи ФСР, Конференція/ПК може призначити керівництво ФРС (відповідальну особу або комісію).

6.11 Керівництво ФСР щорічно до 31 грудня, надає голові АДПС на затвердження план заходів на наступний фінансовий рік, а також  список членів АДПС, які залучені до участі у змаганнях та членів збірних команд.

6.12 Керівництво ФСР завчасно доводить інформацію про місце та час проведення  фізкультурно-спортивних заходів шляхом інформування профгрупоргів, які в свою чергу доводять інформацію до членів профгруп.

6.13 Рішення про зміну чи ліквідацію системи ФСР, зменшення або збільшення капіталізації фонду, а також використання коштів ФСР для забезпечення іншої діяльності АДПС приймається виключно Конференцією.

 

 

 1. Культмасова робота

 

7.1 Для здійснення культмасової діяльності АДПС, а також для участі членів АДПС у культмасових заходах інших організацій, з 01.01.2016р. в АДПС діє окрема система накопичення додаткових коштів, яка функціонує за принципом фінансового фонду («фонд культмасової роботи (далі – ФКМР)»).

Примітка: Діяльність ФСР не розповсюджується на оплату індивідуальних культурно-масових заходів членів АДПС. Така діяльність забезпечується виключно за рахунок персональних накопичень членів АДПС.            

7.2 Оплата культмасової діяльності відбувається  після узгодження з керівництвом АДПС;

7.3 При участі у заходах АДПС не членів профспілки, вони вносять в касу АДПС оплату не нижчу за собівартість заходу розраховану для одного учасника.

7.4 Джерелами формування ФКМР виступають власні кошти АДПС. Стартовий капітал фонду складає 100 000 грн.

7.5 Кошти ФКМР розміщуються на депозитних рахунках в фінансових установах України.

7.6 Капітал ФКМР та кошти що надходять на рахунок АДПС як відсотки від роботи ФКМР, обліковуються в окремому бюджеті і витрачаються виключно на діяльність згідно п.7.1 цього Положення. Обліковий період роботи ФКМР встановлюється 1 рік – з 01 січня по 31 грудня.

7.7 Планові доходи ФКМР розраховуються шляхом аналізу банківських ставок за депозитами, тенденцій до їх зміни, економічної ситуації, податків на отримані доходи, капіталізації фонду тощо.

7.8 Невикористані кошти ФКМР, що сформувались за рахунок відсотків від діяльності фонду, щорічно з 01 січня додаються до основного капіталу фонду.

7.9 Контроль за роботою ФКМР здійснюється КРК АДПС.

7.10 Для організації роботи ФКМР, Конференція/ПК може призначити керівництво ФКМР (відповідальну особу або комісію).

7.11 Керівництво ФКМР щорічно до 31 грудня, надає голові АДПС на затвердження план заходів на наступний фінансовий рік, а також  список членів АДПС.

7.12 Керівництво ФКМР завчасно доводить інформацію про місце та час проведення  культурно-масових заходів шляхом інформування профгрупоргів, які в свою чергу доводять інформацію до членів профгруп.

7.13 Новорічний вечір для членів АДПС проводиться щороку в єдину встановлену дату 28 грудня.

7.14 Рішення про зміну чи ліквідацію системи ФКМР, зменшення або збільшення капіталізації фонду, а також використання коштів ФКМР для забезпечення іншої діяльності АДПС приймається виключно Конференцією.

 

 

 1. Звітні документи 

 

8.1 Після проведення заходу, член АДПС в 2-тижневий термін має надати профгрупоргу своєї профгрупи відповідні звітні документи (Додаток 7 – приклад звітних документів):

 1. рахунок на оплату вартості путівки/туристичної послуги 

Рахунок для оплати повинен містити такі дані:

– дані турагента, у якого купується путівка (його повну назву, поштову адресу, телефон та електронну адресу, код ЄДРПОУ, банківський розрахунковий рахунок, назву та МФО банку);

– назву закладу відпочинку та його місце розташування (населений пункт/країна);

– платник – АДПС;

– прізвище та ініціали члена АДПС (та/або його дитини до 18 років);

– дату початку та закінчення відпочинку;

– ціну, ПДВ (за наявності), вартість з ПДВ (за наявності);

– якщо путівка в межах України вказати вид путівки (за оздоровчу/відпочинкову/лікувальну/санаторно-курортну)(1 шт.);

– дані турагента/туроператора, у якого купується путівка (його повну назву, поштову адресу, телефон та адресу електронної пошти, код ЄДРПОУ, номер розрахункового рахунку, назва та МФО банку);

Примітка: у випадку якщо виставлені рахунки не відповідають вимогам АДПС, а організації відмовляються вносити до них зміни, відповідні члени АДПС, доотримують необхідні дані та вносять їх до копій рахунків самостійно.

 1. зворотний талон до путівки (ваучер для відпочинку закордоном) з відмітками про строк перебування члена АДПС (та/або його дитини до 18 років) скріплені печаткою закладу та підписом його керівника (в тому числі і при закордонному відпочинку);
 2. акт виконаних робіт, або видаткову накладну на суму оплати; (в окремих випадках, коли діяльність здійснюється протягом значного періоду часу, допускається надання актів виконаних робіт частинами. Кінцева сума коштів зазначених у актах в цьому випадку має відповідати сумі оплати)
 3. документи в оригіналі, що підтверджують оплату готівкою вартості путівки (чек електронного касового апарату про сплату, квитанція до прибуткового касового ордеру тощо).

8.2 Член АДПС також має надати копії відповідних документів, які засвідчують ступінь споріднення між ним та членами його родини, у випадку оплати послуги для члена його сім’ї (свідоцтво про народження, шлюб тощо).

8.3 У випадку якщо член АДПС у відведений термін не надає звітні документи, з його особистих накопичень сплачується до державної податкової адміністрації податок на суму отриманого додаткового блага та штраф відповідно до кількості днів прострочки оплати податку.

8.4 Контроль за правильністю оформлення та повнотою звітних документів покладається на відповідних профгрупоргів.

8.5 Профгрупорги після зібрання повного пакету звітних документів, перевірки його повноти та правильності, передають його голові АДПС (відповідальній особі).

 

 

 1. Відпочинок на базі відпочинку с.Кийлів

 

9.1 Відпочинок на базі відпочинку с.Кийлів (далі – БВ) відбувається відповідно до                    “Правил внутрішнього розпорядку для відпочиваючих на базі відпочинку «Стріла»”, та                                            “Правил для відпочиваючих на базі відпочинку «Стріла»”.

9.2 Організація відпочинку та дозвілля на базі відпочинку безпосередньо покладається на самих відпочиваючих.

9.3 Члени АДПС особисто оформлюють відповідні документи у повноважного представника профспілок РСП завчасно, але не пізніше середи що передує відпочинку.

9.4 Члени АДПС сплачують власні кошти за послуги відпочинку в касу                    РСП “Київцентраеро”.

9.5 Для відпочинку в період з 1 жовтня по 30 квітня члени АДПС самостійно завчасно узгоджують з повноважним представником профспілок наявність вільних місць та можливість відпочинку.

9.6 Для організації діяльності з відпочинку на БВ та взаємодії з повноважним представником профспілок РСП, голова АДПС (ПК) призначає відповідальну особу.

9.7 Для відпочинку членів АДПС в літній період (з 1 травня по 30 вересня) керівні органи АДПС проводить наступні процедури:

– щомісяця складають графік такого відпочинку; для цього профгрупорги проводять опитування членів профгруп, які мають право на такий відпочинок, стосовно кількості відпочиваючих, бажаних дат і типу номерів для відпочинку. Результати опитування оформлюються згідно Додатку 6 та подаються відповідальній особі до 05 числа кожного місяця, що передує місяцю відпочинку;

– якщо забезпечити відпочинок в одну й ту саму дату заїзду всіх претендентів неможливо, але при цьому є вільні місця на інші дати, відповідальна особа узгоджує з претендентами можливість переносу відпочинку з проблемної дати на вільну;

– якщо після проведення опитування, в графіку відпочинку є вільні місця, відповідальна особа інформує про це профгрупоргів (членів АДПС), які проводять додаткове опитування серед членів профгруп (в тому числі і серед тих, які в поточному році не мають права на такий відпочинок) та повідомляють результати опитування не пізніше 10 числа;

– узгоджений та затверджений графік заїздів до 15 числа кожного літнього місяця, надається відповідальною особою повноважному представнику профспілок РСП для складання загального графіку заїздів та голові АДПС для контролю;

9.8 При виникненні ситуації коли обидва члени хочуть відпочити в одну і ту ж саму дату, і вирішити питання шляхом переговорів та переносом дат неможливо, першочергове право має член АДПС, який:

– в поточному році не користувався відпочинком на БВ;

– в літній період поточного року не користувався відпочинком на БВ;

 • в попередньому році не користувався відпочинком на БВ;
 • в літній період попереднього року не користувався відпочинком на БВ;
 • за час перебування в лавах АДПС користувалися відпочинком меншу кількість разів;
 • має більший термін членства в АДПС;
 • має більший стаж роботи в РСП “Київцентраеро”*.

9.9 ПК може встановити додаткові критерії для визначення осіб, які мають право на відпочинок у відповідний період.

9.10 ПК має право прийняття остаточного рішення у вирішенні будь-яких спірних питань.

9.11 Член АДПС, який був внесений до плану відпочинку, але з будь-яких причин не може скористатись відпочинком, зобов’язаний якомога раніше повідомити про це голову АДПС  (відповідальну особу), для можливості заміни його іншим членом АДПС. Якщо такого повідомлення не надійшло, член АДПС вважається таким що скористався відпочинком, та позбавляється права на літній відпочинок на базі відпочинку терміном на два роки.

9.12 У випадку надходження інформації про відмову члена АДПС від запланованого відпочинку, голова АДПС (відповідальна особа) інформує про це профгрупоргів (членів АДПС), які проводять опитування серед членів АДПС (в тому числі і серед тих, які в поточному році не мають права на такий відпочинок) та, у випадку наявності бажаючих відпочити у вказану дату, повідомляють про це негайно;

9.13 Відповідальна особа двічі на рік надає голові АДПС звіт та статистичні дані щодо відпочинку членів АДПС на БВ:

– до 15 жовтня про відпочинок з 1 травня по 30 вересня;

– до 15 травня про відпочинок з 1 жовтня по 30 квітня.

 

 

 1. Прикінцеві положення

 

10.1 ПК має право вносити поточні зміни до цього Положення. Дані зміни мають бути затверджені наступними зборами/конференцією.

10.2 З метою правильності оформлення відповідних фінансових документів, члени АДПС при зміні анкетних даних, мають  надавати відповідну інформацію профгрупоргу, які, в свою чергу, доводять інформацію до відома голови та секретаря АДПС;

10.3 На 2016 рік розрахункова сума 0,3% ФОП складає 550 грн. на одну особу.


Написати коментар

Тілки зареєстровані користувачі мають право писати коментарі. Якщо Ви зареєстрований користувач, будь-ласка, увійдіть на сайт щоб написати коментар

Авіадиспетчерська професійна спілка © 2017 Усі права зареєстровано