Статут АДПС (зміни 2017)

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Авіадиспетчерська професійна спілка (далі – АДПС) є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує працівників Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху («Украерорух»).

Стаття 2. АДПС створена і діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права та цього Статуту.

Стаття 3. Найменування об’єднання:

повне: українською мовою – Авіадиспетчерська професійна спілка;

англійською мовою – The Air Traffic Controllers Trade Union;

скорочене: українською мовою – АДПС; англійською мовою – ATCTU.

Найменування АДПС є її невід’ємною ознакою і може використовуватися лише членськими організаціями АДПС.

Стаття 4. АДПС діє на території Украероруху і є первинною профспілковою організацією. Сфера діяльності АДПС фахова.

Стаття 5. АДПС є юридичною особою, має печатку, фірмовий бланк, штамп, рахунки в банках.

Стаття 6. Місцезнаходження виборних органів АДПС; 08307, Київська область, м.Бориспіль-7, аеропорт, РСП «Київцентраеро».

Розділ II

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Метою діяльності АДПС є вираження, представлення інтересів і захист прав членів організації, координація їх колективних дій. представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, нших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Стаття 8. Для виконання статутних завдань АДПС:

1)      висловлює, відстоює узгоджену позицію членів організації щодо соціально- економічної ситуації та суспільно-політичних подій у разі порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, нормами міжнародного права, використовуючи для цього всі форми й методи профспілкової діяльності – переговори, домовленості, посередництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародної організації праці, судових органів, проведення всеукраїнських конференцій, зборів, пікетувань, демонстрацій, мітингів, страйків, інших акцій протесту тощо:

2)      представляє та захищає інтереси членських організацій і трудові, соціально- економічні права членів профспілок, яких вони об’єднують, в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування та у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями;

3)      сприяє безпеці, ефективності та регулярності польотів в повітряному просторі України та міжнародному повітряному просторі;

4)      сприяє набуттю та належному підтриманню авіадиспетчерами високих стандартів знань, вмінь та професійної ефективності;

5)      проводить переговори та укладає договори (угоди) з керівництвом підприємства, іншими організаціями і їх об’єднаннями, контролює їх виконання, сприяє вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів як механізму регулювання соціально-трудових відносин працівників з роботодавцями;

6)   підтримує інші профспілкові організації у боротьбі за права авіадиспетчерів;

7)  організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, державних соціальних стандартів, нормативів, соціальних гарантій та реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

8) бере участь, як представник застрахованих осіб, в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

9)  надає безкоштовну правову, іншу допомогу членам організації з усіх напрямів статутної діяльності АДПС, а також з питань захисту трудових, соціально- економічних прав та інтересів членів профспілки;

10)володіє, користується, розпоряджається майном АДПС, здійснює заходи щодо ефективного його використання та надає допомогу членам організації у захисті їх майнових прав;

11)проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення АДПС, посилення мотивації профспілкового членства;

12) створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

13)    координує та організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, а також надає допомогу членам організації з цих питань;

14)    взаємодіє з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками, асоціаціями, фізкультурно-спортивними товариствами тощо) в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого оздоровлення та відпочинку, масової фізичної культури і спорту;

15)    здійснює наукову, науково-дослідницьку, інформаційно-пропагандистську, культурно-освітню, видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

16)    регулярно інформує членів профспілки про свою діяльність;

17)    співпрацює з профспілками та їх об’єднаннями, з громадськими організаціями, укладає з ними договори (угоди); створює об’єднання, федерації та конфедерації тощо;

18)    взаємодіє з політичними партіями й рухами, юридичними та фізичними особами, дії яких не суперечать її статутним завданням, програмним цілям.

Стаття 9. У своїй діяльності АДПС керується принципами добровільності, рівності прав та обов’язків членських організацій, демократії та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності розгляду й вирішення питань, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у межах, визначених цим Статутом.

Стаття 10. АДПС самостійно організовує свою діяльність, є незалежною від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців. їх організацій та об’єднань, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Стаття 11. АДПС взаємодіє з профспілками, об’єднаннями профспілок зарубіжних держав, може вступати до міжнародних профспілкових та інших громадських об’єднань, набувати прав та обов’язків відповідно до їх статутів.

Розділ ІІІ

ЧЛЕНСТВО В АДПС

Стаття 12. Членами АДПС можуть бути:

1)      працівники РСП «Київцентраеро», які мають діюче свідоцтво диспетчера УПР, або за освітою є авіадиспетчерами;

2)      пенсіонери, які до виходу на пенсію були членами АДПС;

3)      інші працівники ДП ОПР «Украерорух».

Стаття 13. Члени АДПС повинні визнавати Статут та регулярно сплачувати членські профспілкові внески.

Стаття 14. Член АДПС не може одночасно бути членом інших профспілкових організацій в ДП ОПР «Украерорух».

Стаття 15. Рішення про прийняття до АДПС чи виключення з АДПС приймається профспілковим комітетом, або зборами (конференцією) на підставі заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ПК, чи делегатів зборів (конференції), і набирає чинності з дня подання заяви, якщо інше непередбачено цим рішенням.

Стаття 16. Рішення ПК про відмову прийняти до складу АДПС чи виключення з лав АДПС, може бути оскаржене на зборах (конференції) АДПС відповідною особою. Профспілковий комітет не зобов’язаний пояснювати причини відмови.

Стаття 17. Членство у АДПС припиняється у зв’язку з:

1)      добровільним виходом із профспілки;

2)      виключенням члена організації зі складу АДПС за невиконання статутних вимог;

3)      недодержання встановленого порядку сплати членських внесків;

4)      вступом до іншої профспілкової організації ДП ОПР «Украерорух»;

5)      отриманням членом профспілки посади, що суперечить положенням ст.12 цього Статуту.

Профспілка не відшкодовує внесків або затрат понесених особою, що припинила членство у АДПС.

Стаття 18. Член АДПС має право:

1)  брати участь у роботі профспілки та формуванні її програмних засад;

2)      обирати та бути обраним до керівних органів АДПС, відкликати та замінювати їх;

3)      вільно обговорювати всі питання діяльності профспілки, вносити пропозиції, проекти документів та рішень, відкрито висловлювати і відстоювати свої міркування;

4)      звертатись в органи профспілки за захистом своїх прав та інтересів, а також з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;

5)      бути присутнім на засіданнях профспілкового комітету та приймати участь у його роботі без права голосу;

6)      користуватися всіма профспілковими пільгами та привілеями відповідно до Статуту;

7)      перевіряти діяльність будь-яких органів профспілки при умові самостійного виявлення зловживань, що нанесли збитки профорганізації;

8)      отримувати інформацію про використання коштів;

9)      створювати робочі групи для вирішення будь-яких питань;

10)    відмовитись від виконання рішень та розпоряджень, які суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.

Пункти 2, 5, 7 цієї статті не поширюються на членів АДПС зазначених в пунктах 2 та 3 статті 12 цього Статуту.

Стаття 19. Член АДПС зобов’язаний:

1)      визнавати й виконувати Статут АДПС, рішення виборних органів, прийняті відповідно до цього Статуту;

2)      виявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів профспілки;

3)      проводити роботу щодо зміцнення АДПС та підвищення її ролі на підприємстві, не допускати дій, що підривають авторитет АДПС, завдають їй моральної і матеріальної шкоди або заважають здійсненню статутної діяльності;

4)      приймати, за дорученням профгрупи чи керівних органів профспілки, участь в постійній та тимчасовій діяльності профспілки;

5)      виконувати рішення та розпорядження зборів (конференції) та профспілкового комітету (далі – ПК), що не суперечать чинному законодавству;

6)      приймати участь в усіх заходах та акціях, ініційованих АДПС, які не суперечать чинному законодавству;

7)      сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність профспілки відповідно до встановлених порядку і розмірів:

8) звітувати перед членами профспілки про діяльність, що виконувалась за завданням керівних органів та при делегуванні на відповідні заходи.

Розділ IV

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА АДПС

Стаття 20. Свої повноваження профспілка здійснює через збори (конференції), гюфспілковий комітет, постійні та тимчасові комісії, профгрупи.

Стаття 21. Вищими органами АДПС є збори (конференція), які скликаються профспілковим комітетом не рідше одного разу на рік.

Про скликання й порядок денний зборів (конференції) оголошується, як правило, за один місяць, але не пізніше як за два тижні до їх скликання. Норма представництва визначається профспілковим комітетом, а порядок обрання делегатів зборів (конференції) – профгрупами. Делегатами зборів (конференції) за посадами є голова АДПС та його заступник.

Збори (конференція) скликаються за ініціативою профспілкового комітету, або на вимогу не менш як третини членів організації.

Збори (конференція) вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше 2/3 кількості браних делегатів. Рішення приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх делегатів

Стаття 22. Повноваження зборів (конференції):

1)      затверджують Статут АДПС, вносять зміни до нього;

2)      заслуховують звіти голови АДПС та членів ПК, членів профспілки, затверджують та приймають рішення щодо них, дають оцінку діяльності ПК;

3)      визначають і затверджують пріоритети, політику, стратегії, концепції, а також програми та напрями розвитку і діяльності профспілки;

4)      заслуховують звіти про діяльність контрольно-ревізійної комісії, дають оцінку її діяльності;

5)      затверджують положення про контрольно-ревізійну комісію, вносять зміни до нього;

6)      обирають голову контрольно-ревізійної комісії та персональний склад цієї комісії;

7)      затверджують регламент зборів;

8)      обирають лічильну комісію та її голову;

9)      обирають та звільняють голову АДПС;

10)    затверджують чисельний та персональний склад ПК;

11)    приймають рішення про перейменування, реорганізацію АДПС чи її ліквідацію:

12)    вирішують питання використання коштів та майна під час реорганізації чи ліквідації АДПС;

13)    приймають рішення про вступ до АДПС та виключення з АДПС;

14)    розглядають інші питання статутної діяльності АДПС.

Стаття 23. Повноваження профспілкового комітету:

1)      забезпечує виконання Статуту та керівних документів АДПС;

2)      делегує представників для участі в укладанні колективного договору, контролює його виконання, звітує про його виконання на зборах (конференції), звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

3)      приймає участь у вирішенні питань запровадження, перегляду та змін норм праці;

4)      приймає участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

5)      приймає участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішенні питань робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

6)      приймає участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7)      представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню;

8)      приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, якщо він порушує закон України «Про профспілки їх права та гарантії діяльності», законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;

9)      дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом профспілки, у випадках, передбачених законодавством;

10)    приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці;

11)    здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, забезпеченням безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

12)    здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам;

13)    здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства та колективним договором;

14)    представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

15)    приймає участь у визначенні розміру коштів, що будуть спрямовані на надання цільових безвідсоткових позик на купівлю житла членам профспілки, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;

16)    займається культурно-масовою, фізкультурною роботою та організацією санаторно- оздоровчого лікування і відпочинку працівників та членів їх сімей за рахунок коштів, що відраховуються підприємством згідно Колективного договору на ці заходи, а також коштів інших фондів, утворених на підприємстві, в межах своїх повноважень;

17)    представляє АДПС у взаємовідносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців у судових органах, міжнародній діяльності, в інших об’єднаннях громадян;

18)    організовує і проводить громадські заходи та акції;

19)    приймає постанови, заяви, резолюції, видає розпорядження з внутрішньої діяльності;

20)    здійснює власну господарську та фінансову діяльність;

21)    здійснює міжнародну діяльність та підтримує зв’язки з профспілками інших країн, з міжнародними організаціями профспілок і працівників;

22)    затверджує програми діяльності та плани роботи профспілки:

23)    розробляє і затверджує типові положення, інструкції, методичні рекомендації та інше;

24)    забезпечує членів профспілки методично-інформаційною і нормативно-правовою

базою;

25)    забезпечує та підтримує функціонування комісій, ініціативних і робочих груп, які працюють для досягнення завдань профспілки;

26)    приймає рішення щодо членства в АДПС;

27)    може надавати членам профспілки поворотну фінансову матеріальну допомогу, нецільову благодійну та спонсорську допомогу (у передбачених законодавством випадках), згідно рішення засідання профспілкового комітету (конференції).

Стаття 24. У період між зборами (конференцією) вищим виборним органом АДПС є профспілковий комітет. Засідання ПК проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше половини кількості його членів. Рішення приймаються шляхом голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх членів профкому.

Заступник голови АДПС приймає участь у засіданні ПК з правом дорадчого голосу, якщо він не обраний до складу ПК.

Стаття 25. Комісії:

1)      створюються для більш ефективної діяльності профспілки з метою вирішення статутних завдань та є інструментом вироблення проектів рішень та визначення шляхів їх реалізації;

2)      створюються зборами (конференцією), ПК та профгрупами;

3)      підзвітні органу, що їх створив, підпорядковуються голові АДПС, а в оперативному відношенні голові комісії, якщо не визначено інше;

4)      можуть бути постійними – для забезпечення вирішення статутних завдань та постійних питань в діяльності профспілки, та тимчасовими – для вирішення конкретних завдань;

5)      визначають свою діяльність згідно цього Статуту та відповідних положень, затверджених ПК.

Стаття 26. Профгрупи:

1)      створюються на базі будь-яких структурних елементів підприємства – змін диспетчерів, відділів, підрозділів, служб тощо;

2)      здійснюють діяльність в межах профспілки через своїх представників – профгрупоргів га членів ПК, яким делеговано право представляти інтереси членів профгрупи та діяти від їх імені.

Стаття 27. Посади профгрупорга та члена ПК від профгрупи можуть суміщатись за рішенням профгрупи.

Стаття 28. Організацію роботи і керівництво профспілковим комітетом здійснює голова АДПС, який є членом профспілки і обирається зборами (конференцією) терміном не більше ніж на два роки з-поміж висунутих претендентів шляхом таємного голосування.

Стаття 29. Кандидат на посаду голови АДПС може висунути свою кандидатуру завчасно або безпосередньо на зборах (конференції).

Стаття 30. При наявності декількох кандидатів, в остаточному голосуванні приймають участь два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Головою АДПС обирається кандидат, що набрав більшість голосів. Це рішення фіксується в протоколі зборів (конференції).

Стаття 31. Протоколи про підрахунок голосів голова лічильної комісії передає в профспілковий комітет.

Стаття 32. Повноваження голови АДПС:

1)      організовує та координує роботу ПК, головує на засіданнях ПК;

2)      діє від імені АДПС та представляє її позицію з метою реалізації статутних завдань;

3)      веде поточну роботу в проміжку між засіданнями ПК;

4)      забезпечує виконання рішень зборів (конференції) і ПК;

5)      контролює всю діяльність АДПС, підписує офіційні документи, є головним представником профспілки;

6)      представляє і захищає інтереси АДПС з питань економіки та фінансів, праці, побуту, відпочинку тощо в усіх державних, господарських і громадських організаціях;

7)      укладає угоди від імені АДПС, здійснює інші правові дії, видає доручення іншим членам профспілки на їх здійснення;

8)      від імені АДГІС в межах кошторису, відповідно до статутних завдань та документів, які реглахментують фінансову діяльність профспілки, розпоряджається фінансами, рахунками, чеками та іншими фінансовими засобами, а також майном профспілки;

9)      звітує перед зборами (конференцією) і ПК про досягнення цілей та виконання завдань профспілки;

10)    дає розпорядження профгрупоргам, членам ПК, головам комісій, членам профспілки на виконання статутної діяльності та контролює їх виконання;

11)    призначає заступника;

12)    призначає представників для будь-яких зовнішніх зустрічей;

13)    приймає на роботу і звільняє осіб на посади, визначені зборами (конференцією);

14)    має право двох голосів у випадку, коли кількість голосів «за» і «проти» однакова, окрім виборів, в яких він приймає участь.

Розділ V

МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АДПС

Стаття 33. АДПС як юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють у межах прав, наданих їй законом та цим Статутом.

Стаття 34. АДПС здійснює необхідну фінансову та господарську діяльність шляхом створення, заснування юридичних осіб, кредитних спілок, займається видавничою діяльністю в порядку, встановленому законодавством, формує відповідні фонди.

АДПС є власником майна, набутого за рахунок членських внесків, доходів від господарської діяльності юридичних осіб, доходів, отриманих від використання корпоративних прав, майна, переданого державою, юридичними і фізичними особами, а також придбаного за договорами цивільно-правового характеру та на інших підставах не заборонених законом.

Стаття 35. Майно, активи та кошти АДПС не підлягають розподілу між членами організації і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань АДПС в інтересах членів організації. Право володіння, користування й розпоряджання майном, активами та коштами АДПС здійснюють її виборні органи відповідно до цього Статуту.

Стаття 36. Джерелами формування майна АДПС є членські внески, добровільні внески і пожертвування, кошти, отримані від використання корпоративних прав АДПС та інших статутних напрямів її діяльності, інші джерела не заборонені законом.

Стаття 37. Розмір і порядок сплати членських внесків на статутну діяльність АДПС встановлюються рішенням зборів (конференції).

Стаття 38. Звіт про виконання бюджету АДПС подається профспілковому комітету щорічно.

Стаття 39. АДПС має самостійний баланс, поточні та інші банківські рахунки, в тому числі валютні, відповідно до законодавства України. Контроль за повним і своєчасним надходженням та витрачанням членських внесків здійснює контрольно-ревізійна комісія.

Стаття 40. Надходження від членських внесків є винятковою власністю АДПС і

використовуються нею на власний розсуд згідно положень чинного Статуту.

Розділ VI

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Стаття 41. Контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю АДПС здійснюється КРК.

Контрольно-ревізійна комісія обирається зборами (конференцією) і підзвітна зборам (конференції).

Повноваження контрольно-ревізійної комісії визначаються положеннями, які затверджуються зборами (конференцією).

Розділ VII

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДПС

Стаття 42. Діяльність АДПС припиняється у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

Стаття 43. Реорганізація профспілки проводиться за рішенням зборів (конференції), які встановлюють порядок та форми проведення реорганізації. Рішення про реорганізацію вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів, присутніх на зборах (конференції). При реорганізації профспілки всі її права та зобов’язання переходять до її правонаступників.

Стаття 44. Ліквідація профспілки проводиться за рішенням зборів (конференції), якщо за таке рішення проголосувало не менш як дві третини делегатів, присутніх на зборах (конференції). У разі прийняття рішення про ліквідацію, збори (конференція) також приймають рішення про використання майна та коштів, що залишаються після проведення всіх розрахунків по зобов’язанням профспілки.

Ліквідація профспілки здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається зборами (конференцією) або органом, що став ініціатором ліквідації. Ліквідаційна комісія діє відповідно до законодавства України та рішень зборів (конференції), і до неї з моменту її призначення переходять всі права та обов’язки по управлінню справами та майном профспілки. Після прийняття рішення про ліквідацію кошти та інше майно профспілки не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для погашення існуючих зобов’язань профспілки, або можуть бути витрачені на благодійні цілі, чи бути передані об’єднанням, до складу яких входила профспілка, іншим профспілкам, які входили до таких об’єднань, іншим неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності, або зараховані до доходу бюджету.

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Місто Бориспіль, Київська область, Україна, двадцять дев’ятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Кузьміченко О.А., приватний нотаріус Бориспільського міського нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Король Валерія Віталійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Король Валерія Віталійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 991.

Стягнуто плати – згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

          Приватний нотаріус                                           Кузьміченко О. А.

статут_АДПС_2017

 


Написати коментар

Тілки зареєстровані користувачі мають право писати коментарі. Якщо Ви зареєстрований користувач, будь-ласка, увійдіть на сайт щоб написати коментар

Авіадиспетчерська професійна спілка © 2020 Усі права зареєстровано