- Авіадиспетчерська професійна спілка - http://adps.in.ua -

Статут АДОП

Р о з д і л І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Авіадиспетчерське об’єднання профспілок (далі – АДОП) є добровільним об’єднанням профспілок України, до складу яких входять авіадиспетчери (далі – членські організації), має статус первинного та засноване відповідно до Угоди про створення авіадиспетчерського об’єднання профспілок, яку 28.06.2010 року в м. Київ уклали: профспілка «Аеронавігація», Авіадиспетчерська професійна спілка та Авіадиспетчерська профспілка Криму.

Стаття 2. АДОП створене і діє відповідно до Конституції України, Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права та цього Статуту.

Стаття 3. Повне найменування об’єднання:

– українською мовою – Авіадиспетчерське об’єднання профспілок;

– російською мовою – Авиадиспетчерское объединение профсоюзов;

– англійською мовою – Тhe Air Traffic Controllers Trade Unions Association;

Скорочене найменування об’єднання:

– українською мовою – АДОП;

– російською мовою – АДОП;

– англійською мовою – ATCUA.

Найменування АДОП є її невід’ємною ознакою i може використовуватися лише членськими організаціями АДОП.

Стаття 4. Сфера діяльності АДОП фахова.

Стаття 5. АДОП є юридичною особою, має печатку, фірмовий бланк, штамп, рахунки в банках.

Стаття 6. АДОП має власну символіку, яка реєструються відповідно до законодавства України.

Стаття 7. Місцезнаходження виборних органів АДОП: 08307, Київська область,                   м. Бориспіль-7, аеропорт, РСП “Київцентраеро”, АДОП.

 

 

Розділ ІІ

МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ

ДІЯЛЬНОСТІ АДОП

 

Стаття 8. Метою діяльності АДОП є представлення інтересів і захист прав членських організацій, координація їхніх колективних дій, сприяння єдності профспілкового руху, представництво й захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, яких вони об’єднують, в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Стаття 9. Для виконання статутних завдань АДОП:

1) висловлює, обстоює узгоджену позицію членських організацій щодо соціально-економічної ситуації у разі порушень прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, нормами міжнародного права, використовуючи для цього всі форми й методи профспілкової діяльності – переговори, домовленості, посередництво, примирні процедури, угоди й договори, звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародної організації праці, судових органів, проведення з’їздів, зборів, пікетувань, демонстрацій, мітингів, страйків, інших акцій протесту тощо;

2) представляє та захищає інтереси членських організацій, а також трудові, соціально-економічні права членів профспілок, яких вони об’єднують, в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, в органах місцевого самоврядування та у відносинах з адміністрацією Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху (далі – ДП ОПР “Украерорух”);

3) розробляє стратегію і тактику діяльності членських організацій, що входять до її складу, сприяє підвищенню ефективності діяльності членських організацій;

4) бере участь у законотворчій роботі, шляхом проведення експертизи законопроектів та інших   нормативно-правових   актів,   вносить    пропозиції   суб’єктам   права    законодавчої

ініціативи щодо прийняття чи вдосконалення законодавства з питань трудових відносин, зокрема зайнятості, оплати праці, охорони праці та здоров’я, а також бюджетної та податкової політики, приватизації, реструктуризації, чи банкрутства                                      ДП ОПР «Украерорух»», соціального страхування, забезпечення достатнього життєвого рівня членів профспілок, охорони навколишнього середовища та з інших питань соціального захисту;

5) проводить переговори та укладає договори (угоди) з адміністрацією                                    ДП ОПР «Украерорух», Авіаційною адміністрацією України, Міністерством транспорту та зв’язку України, контролює їх виконання, сприяє вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів як механізму регулювання соціально-трудових відносин працівників з роботодавцями та власниками;

6) прогнозує соціальні наслідки намірів, рішень і дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, адміністрації  ДП ОПР «Украерорух», відповідно до цього визначає стратегію й тактику своїх дій;

7) організовує і здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зайнятість, охорону праці, державних соціальних стандартів, нормативів, соціальних гарантій, державної дисципліни цін і тарифів та реалізацією прав членів профспілок у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги;

8 ) бере участь у розробці житлової політики підприємства, здійсненні заходів, спрямованих на захист економічних і соціальних прав працівників підприємства, пов’язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла;

9) бере участь у визначенні розмірів основних соціальних гарантій та розробці соціальних програм ДП ОПР «Украерорух»;

10) бере участь як представник застрахованих осіб в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

11) надає безкоштовну правову, іншу допомогу членським організаціям з усіх напрямів статутної діяльності АДОП, а також з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

12) володіє, користується, розпоряджається майном АДОП, здійснює заходи щодо ефективного його використання та надає допомогу членським організаціям у захисті їхніх майнових прав;

13) проводить роботу, спрямовану на організаційне та фінансове зміцнення АДОП, посилення мотивації профспілкового членства;

14) створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

15) координує та організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, а також надає допомогу членським організаціям із цих питань;

16) взаємодіє з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями (спілками, асоціаціями, фізкультурно-спортивними товариствами тощо) в питаннях розвитку санаторно-курортного лікування, туризму, дитячого оздоровлення та відпочинку, фізичної культури і спорту, розвитку та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;

17) здійснює наукову, науково-дослідницьку, інформаційно-пропагандистську, культурно-освітню, видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;

18) регулярно інформує членів профспілок про свою діяльність;

20) співпрацює з профспілками та їх об’єднаннями, які не є членськими організаціями АДОП, з громадськими організаціями, укладає з ними договори (угоди);

21) взаємодіє з юридичними та фізичними особами, дії яких не суперечать її статутним завданням та програмним цілям.

 

 

 

Стаття 10. У своїй діяльності АДОП керується принципами добровільності, рівності прав та обов’язків членських організацій, демократії та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності розгляду й вирішення питань, обов’язковості виконання рішень, прийнятих у межах, визначених цим Статутом.

Стаття 11. АДОП самостійно організовує свою діяльність, є незалежною від органів державної влади й органів місцевого самоврядування, роботодавців, громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

Стаття 12. АДОП взаємодіє з профспілками, об’єднаннями профспілок зарубіжних держав, може вступати до міжнародних профспілкових та інших громадських об’єднань, набувати прав та обов’язків відповідно до їх статутів.

Р о з д і л ІІІ

ЧЛЕНСТВО В АДОП. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 13. Членськими організаціями АДОП можуть бути:

1) профспілки, які мають будь-який статус у відповідності до Закону України про профспілки та гарантії їх діяльності (далі – Профспілки);

2) об’єднання організацій Профспілок (далі – Профоб’єднання).

Стаття 14. Організація, що вступає до АДОП, подає до Ради:

1) рішення виборного органу та письмове звернення про вступ до АДОП;

2) Статут (Положення) профспілки, профоб’єднання;

3) копію Свідоцтва про реєстрацію;

4) статистичні дані про чисельність і структуру;

5) дані про місцезнаходження своїх виборних органів;

6) зобов’язання щодо виконання Статуту АДОП та сплати внесків.

Стаття 15. Рішення про прийняття до складу АДОП приймається Радою АДОП. Воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як половина членів Ради, і набирає чинності з дня його прийняття, якщо інше не передбачено цим рішенням.

Стаття 16. Відмова у прийнятті  до складу АДОП може бути оскарженою до З’їзду (конференції) АДОП, який і приймає остаточне рішення.

Стаття 17. Членство у АДОП припиняється у зв’язку з:

1) рішенням членської організації про вихід зі складу АДОП за власною ініціативою;

2) ліквідацією членської організації відповідно до законодавства України;

3) виключенням членської організації зі складу АДОП за невиконання статутних вимог, недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків.

Вихід членської організації зі складу АДОП за власною ініціативою вважається таким, що відбувся, з дня повідомлення Ради АДОП.

Припинення членства у АДОП у зв’язку з ліквідацією членської організації відповідно до законодавства України відбувається з дня настання цієї події.

Виключення членської організації за невиконання статутних вимог, недодержання встановленого порядку щодо своєчасної та в повному обсязі сплати членських внесків, може мати місце після перевірки таких фактів Контрольно-ревізійною комісією АДОП (далі КРК)  за поданням Ради чи Голови АДОП. Рада чи Голова АДОП за результатами перевірки вносять пропозиції членській організації щодо усунення виявлених порушень. Якщо протягом часу між черговими засіданнями Ради цих пропозицій не буде виконано, Рада розглядає питання про виключення членської організації зі складу АДОП.

Рішення про виключення приймається двома третинами від загальної кількості голосів членів Ради, які мають право голосу. Рішення Ради може бути оскарженим членською організацією до З’їзду (конференції).

 

 

 

Стаття 18. Членські організації АДОП мають право:

1) захищати, через виборні органи АДОП, або разом із ними, свої права й інтереси, а також  трудові та соціально-економічні права членів профспілок АДОП в органах державної влади, інших державних установах і організаціях, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних профспілкових та інших організаціях, перед роботодавцями та їх об’єднаннями;

2) обирати (делегувати) представниками до виборних органів АДОП членів своїх профспілок, відкликати та замінювати їх;

3) брати участь у переговорах АДОП з органами державної влади й органами місцевого самоврядування, адміністрацією ДП ОПР «Украерорух» та іншими суб’єктами соціально-трудових відносин;

4) вносити пропозиції щодо порядку денного З’їзду (конференції), засідань Ради,  підготовки спільних програм, акцій, а також інші пропозиції з поданням проектів відповідних документів та отримувати інформацію про результати їх розгляду;

5) вносити пропозиції та брати участь у діяльності АДОП з розробки й укладення угод і договорів будь-якого рівня;

6) вносити пропозиції АДОП щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, які стосуються трудових, соціально-економічних прав членів профспілок, з метою внесення їх для подальшого розгляду на відповідному рівні;

7) брати участь в управлінні майном АДОП, користуватися ним та виступати засновником юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність;

8 ) отримувати інформацію про використання коштів;

9) отримувати експертні висновки, консультативну, юридичну, методичну і фінансову допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу інформацію;

10) брати участь у створенні, використанні спеціальних фондів АДОП та в управлінні ними;

11) користуватися можливостями АДОП для навчання профспілкових кадрів та активу;

12) вносити пропозиції про відзначення нагородами та званнями АДОП, ДП ОПР «Украерорух», підтримку клопотань щодо нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань.

Стаття 19. Членські організації АДОП зобов’язані:

1) визнавати й виконувати Статут АДОП, рішення виборних органів АДОП, прийняті відповідно до цього Статуту;

2) виявляти солідарність у захисті інтересів і прав членів профспілок та членських організацій АДОП;

3) проводити роботу щодо зміцнення АДОП та підвищення її ролі у всеукраїнському та міжнародному профспілковому русі, не допускати дій, що підривають авторитет АДОП, завдають їй моральної чи матеріальної шкоди, або заважають здійсненню статутної діяльності;

4) надавати виборним органам АДОП відповідну інформацію;

5) узгоджувати між собою дії, що викликають спільний інтерес, здійснювати організаційне, фінансове й матеріально-технічне забезпечення таких дій;

6) сплачувати членські та інші внески на статутну діяльність АДОП відповідно до встановлених порядку і розмірів;

7) оперативно інформувати АДОП про рішення щодо проведення акції протесту та їх результати, а також про конфлікти, що виникають у стосунках між членськими організаціями, між ними й органами державної влади та місцевого самоврядування, адміністрацією ДП ОПР «Украерорух», для вироблення та здійснення узгоджених заходів;

9) систематично інформувати членів об’єднання про діяльність АДОП;

10) сприяти діяльності створених та заснованих за участю АДОП юридичних осіб та  засобів масової інформації.

Стаття 20. Відповідальність за виконання членськими організаціями обов’язків, визначених Статутом АДОП, покладається на виборні органи членських організацій та їх керівників.

У разі невиконання цих обов’язків виборний орган АДОП має право внести членській організації відповідне подання.

 

Виборний орган членської організації зобов’язаний розглянути подання і вжити належних заходів, про що в місячний термін повідомити виборний орган АДОП.

Стаття 21. Спірні питання, що виникають між членськими організаціями, або окремими членськими організаціями і виборним органом АДОП, розглядаються за зверненням однієї із сторін КРК в порядку й терміни, визначені Положенням про Контрольно-ревізійну комісію.

У разі незгоди сторін, або однієї зі сторін з рішення КРК, воно може бути оскарженим до Ради або З’їзду (конференції).

Р о з д і л  ІV

ВИБОРНІ ОРГАНИ АДОП

 

Стаття 22. Виборними органами АДОП є:

1) З’їзд (конференція) АДОП;

2) Рада АДОП;

Стаття 23. Вищим органом АДОП є З’їзд (конференція), який скликається Радою не рідше одного разу на два роки.

Про скликання й порядок денний З’їзду (конференції) оголошується, як правило, за два місяці, але не пізніш як за місяць до його відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів З’їзду (конференції) – членськими організаціями.

З’їзд (конференція) скликається за ініціативою Ради, або на вимогу не менш як третини членських організацій, згідно з рішеннями їх виборних органів.

Стаття 24. Повноваження З’їзду (конференції):

1) затверджує Статут АДОП, вносить зміни до нього;

2) приймає Програму дій АДОП та визначає позиції АДОП щодо захисту соціально-економічних і суспільних інтересів членів своїх членських організацій;

3) приймає постанови, резолюції, заяви, звернення з трудових, соціально-економічних відносин, проблем профспілкового руху та дій органів державної влади й органів місцевого самоврядування, адміністрації ДП ОПР «Украерорух»;

4) заслуховує звіти про діяльність Ради, КРК та інше, дає оцінку їхній діяльності;

5) затверджує Положення про КРК та інші комісії, вносить зміни до них;

6) затверджує Регламент роботи З’їзду (конференції);

7) обирає та звільняє Голову АДОП;

8 ) обирає персональний склад та голову КРК;

9) визначає повноваження виборних органів АДОП щодо володіння, користування й розпоряджання її майном;

10) приймає рішення з приводу звернень, апеляцій членських організацій до З’їзду (конференції);

11) приймає рішення про перейменування, реорганізацію АДОП чи її ліквідацію;

12) вирішує питання використання коштів та майна при реорганізації чи ліквідації АДОП;

13) розглядає інші питання щодо статутної діяльності АДОП.

З’їзд (конференція) має право делегувати окремі свої повноваження Раді.

Стаття 25. З’їзд (конференція) вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

Рішення З’їзду (конференції) приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на його засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З’їзд (конференція).

Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) АДОП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні З’їзду (конференції).

Стаття 26. У період між З’їздами (конференціями) вищим виборним органом АДОП є Рада. Засідання Ради проводяться за необхідності, але не рідше ніж два рази на рік.

Стаття 27. Рада формується за принципом: кожна профспілка, що входить до АДОП, обирає (делегує) до складу Ради одного представника пропорційно кількості членів цієї профспілки, які мають чинне свідоцтво авіадиспетчера, наступним чином:

 

– один голос, якщо профспілка налічує до 50 авіадиспетчерів;

– два голоси, якщо профспілка налічує від 51 до 100 авіадиспетчерів;

– три голоси, якщо профспілка налічує від 101 до 150 авіадиспетчерів; і так далі.

Рада набуває статутних повноважень після підтвердження З’їздом (конференцією)  правомочності її членів і здійснює свої повноваження до обрання (делегування) нового складу Ради.

Стаття 28. Порядок обрання (делегування), відкликання (заміни) до складу Ради своїх представників визначають членські організації.

Стаття 29. Засідання Ради скликається Головою АДОП, або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їхніх виборних органів.

Рішення про скликання засідання Ради, проект його порядку денного і дату проведення приймається Головою АДОП, як правило, не пізніше як за місяць до його відкриття.

Стаття 30. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин загальної кількості.

Стаття 31. Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу, за винятком рішень щодо апеляцій з питань прийняття до складу АДОП, або виключення членської організації зі складу АДОП, що потребують не менш як двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні з правом голосу.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Рада.

Стаття 32. Повноваження Ради:

1) визначає тактику дій АДОП щодо представництва та захисту прав членських організацій, членів профспілок в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, у відносинах з адміністрацією ДП ОПР «Украерорух»;

2) організовує діяльність на виконання статутних положень, Програми дій АДОП та рішень З’їзду (конференції);

3) затверджує символіку АДОП, встановлює відзнаки, почесні звання АДОП та затверджує положення про них;

4) приймає рішення про проведення масових акцій протесту, в тому числі про проведення страйку, зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування та інших колективних дій відповідно до законодавства України;

5) приймає рішення про скликання З’їзду(конференції), затверджує дату його проведення, проект порядку денного, попередньо розглядає документи, які вносяться на розгляд З’їзду (конференції);

6) затверджує Регламент роботи Ради;

7) визначає позицію й тактику спільних дій членських організацій на період проведення конференцій трудового колективу ДП ОПР «Украерорух»;

8 ) приймає рішення про утворення комісій Ради, затверджує положення про них, формує персональний склад, заслуховує інформацію про їх діяльність та приймає відповідні рішення;

9) заслуховує звіти Голови АДО та, його заступника; дає оцінку їхній діяльності;

10) встановлює розмір винагород, заохочень та заробітних плат керівників і працівників АДОП;

11) встановлює розмір і затверджує порядок перерахування внесків членськими організаціями до АДОП на забезпечення її статутної діяльності;

13) затверджує бюджет АДОП на поточний рік і звіт про його виконання;

14) приймає рішення з приводу звернень та апеляцій членських організацій до Ради;

15) приймає рішення про входження АДОП до профспілкових об’єднань (в тому числі міжнародних), організацій або укладення з ними договорів (угод);

16) скасовує прийняті Головою АДОП рішення, які не відповідають законодавству, Статуту АДОП та рішенням її виборних органів;

17) визначає основні принципи управління майном АДОП;

18) визначає порядок списання, передачі, перерозподілу, обміну, реалізації основних фондів, які належать на праві власності АДОП;

 

 

19) приймає рішення про створення юридичних осіб, заснування кредитних спілок  відповідно до законодавства, затверджує установчі документи;

20) приймає рішення про заснування, участь і вихід АДОП зі складу господарських товариств у порядку, передбаченому законодавством;

21) щорічно заслуховує інформацію про підсумки фінансово-господарської діяльності створених чи заснованих юридичних осіб;

22) затверджує нормативно-методичні документи щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, створених АДОП;

23) затверджує порядок участі членських організацій в органах управління господарських товариств, заснованих за участю АДОП;

24) створює спеціальні фонди (солідарності, страйкові, пенсійні, підготовки кадрів тощо);

25) приймає рішення про присвоєння почесних звань та відзначення нагородами АДОП;

26) звітує про свою діяльність перед З’їздом (конференцією);

27) здійснює інші повноваження за рішеннями З’їзду (конференції).

Стаття 33. Рада може делегувати окремі свої повноваження Голові АДОП, крім повноважень, делегованих їй З’їздом (конференцією).

Стаття 34. Вищою посадовою особою АДОП є Голова АДОП, який обирається  З’їздом (конференцією).

Стаття 35. На посаду Голови АДОП може бути обраним громадянин України, який має, чи мав в минулому, свідоцтво авіадиспетчера та є членом профспілки, що входить до складу АДОП.

Стаття 36. Повноваження Голови АДОП починаються з дати прийняття рішення про обрання і закінчуються з дати, визначеної  З’їздом (конференцією).

Стаття 37. Повноваження Голови АДОП:

1) організовує діяльність АДОП, визначає тактику дій, координує дії членських організацій на виконання Статуту, Програми дій, постанов, резолюцій та рішень З’їзду (конференції) і Ради;

2) головує на засіданнях Ради, підписує їх рішення;

3) призначає заступника голови;

4) представляє АДОП без довіреності в органах державної влади, інших державних установах та організаціях, органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з адміністрацією ДП ОПР «Украерорух», у громадських організаціях, засобах масової інформації, а також у міжнародних та інших організаціях;

5) робить у разі необхідності заяви, надсилає звернення і клопотання від імені АДОП до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій, домагається реалізації висунутих вимог і пропозицій, про що інформує Раду;

6) організовує роботу з розгляду та прийняття рішень щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з трудових, соціально-економічних питань;

7) укладає угоди та договори з профспілками зарубіжних держав, профоб’єднаннями, які не входять до АДОП, цивільно-правові та інші договори й угоди, дає вказівки щодо організації їх виконання та контролює його хід;

8 ) призначає представників АДОП в комісіях, інших робочих органах, які утворюються відповідно до законодавства та за домовленістю сторін;

9) скликає Раду, організовує підготовку необхідних матеріалів та вносить відповідні пропозиції для розгляду на засіданнях З’їзду (конференції) та Ради;

10) проводить постійні консультації з членськими організаціями, інформує їх про прийняті ним рішення з поточних питань;

11) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників АДОП, організовує роботу та несе відповідальність за її ефективність, затверджує штатний розпис, функціональні обов’язки працівників, інші документи, що регламентують їх роботу;

12) бере участь у формуванні та роботі спільного органу профспілок з укладення Колективного Договору, підписує його, якщо членські організації передали йому таке право робити це від їх імені;

13) розпоряджається коштами АДОП в межах асигнувань, передбачених кошторисом;

 

14) визначає порядок використання прибутку заснованих АДОП юридичних осіб і відрахувань від нього на статутну діяльність АДОП та її членських організацій;

15) приймає рішення про списання, передачу, перерозподіл, обмін, реалізацію майна юридичними особами, створеними АДОП, в межах і порядку, визначених Радою;

16) здійснює контроль за ефективністю використання майна АДОП, діяльністю створених юридичних осіб, вносить пропозиції Раді щодо призначення і звільнення їх керівників, підписує з ними контракти;

17) звертається з клопотаннями щодо нагородження державними нагородами членів профспілок, присвоєння їм почесних звань України, галузевих відзнак та відзнак ДП ОПР «Украерорух», удостоєння відзнак міжнародних профоб’єднань;

18) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

19) організовує й координує роботу з питань навчання профспілкових кадрів та активу;

20) веде особистий прийом громадян;

21) виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності АДОП, якщо вони не є виключною компетенцією  З’їзду(конференції) або Ради

Голова АДОП підзвітний і підконтрольний  З’їзду (конференції) і Раді.

Голова АДОП несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

У разі планової відсутності Голови АДОП, його повноваження покладаються на заступника, або особу призначену відповідним  розпорядженням Голови АДОП.

У разі позапланової відсутності Голови АДОП, його повноваження покладаються на заступника. В цьому випадку, якщо Голова АДОП не з’явиться до чергового засідання Ради, остання скликає позачерговий З’їзд (конференцію), до порядку денного якого вноситься питання виборів голови АДОП

Стаття 38. Голова АДОП вносить на розгляд Ради кандидатуру голови відповідної комісії. Після обговорення та затвердження Радою кандидатури голови комісії, він та голова АДОП вносять на розгляд Ради кандидатури членів комісій для затвердження.

Голови комісій створених Радою підпорядковуються голові АДОП.

 

Р о з д і л V

МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АДОП

 

Стаття 39. АДОП як юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють у межах прав, наданих їй законом та цим Статутом.

Стаття 40. АДОП є власником майна та коштів набутих в порядку правонаступництва, за рахунок членських внесків, майна та коштів, переданих державою, юридичними і фізичними особами, а також майна набутого за договорами цивільно-правового характеру та на інших підставах, не заборонених законом.

Майно, активи та кошти АДОП не підлягають розподілу між членськими організаціями та членами профспілок і використовуються для забезпечення виконання статутних завдань АДОП в інтересах членських організацій та членів профспілок.

Право володіння, користування й розпоряджання майном, активами та коштами АДОП здійснюють її виборні органи відповідно до цього Статуту.

Джерелами формування майна АДОП є внески членських організацій, добровільні майнові внески і пожертвування, кошти, отримані від використання корпоративних прав АДОП та інших статутних напрямів її діяльності, інші джерела, не заборонені законом.

Стаття 41. АДОП здійснює необхідну фінансову та господарську діяльність шляхом створення, заснування юридичних осіб, кредитних спілок, займається видавничою діяльністю в порядку, встановленому законодавством, формує відповідні фонди.

Стаття 42. Розмір і порядок сплати членськими організаціями внесків на статутну діяльність АДОП встановлюються рішенням Ради.

У разі заборгованості зі сплати членських внесків без поважних причин протягом шести місяців членська організація може бути виключеною зі складу АДОП.

 

АДОП узагальнює й аналізує інформацію членських організацій про фінансову діяльність, пов’язану з обчисленням і сплатою АДОП членських та інших внесків.

Кошти витрачаються на підставі кошторису АДОП, що затверджується рішенням Ради. Кожна членська організація може отримувати з бюджету АДОП відповідну частину коштів на витрати, пов’язані з виконанням нею загальнопрофспілкових програм і статутних завдань.

Звіт про виконання кошторису АДОП подається Раді щорічно.

АДОП має самостійний баланс, поточні та інші банківські рахунки, в тому числі валютні, відповідно до законодавства України.

Контроль за повним і своєчасним надходженням та витрачанням членських внесків здійснює КРК.

Фінансовий контроль за коштами АДОП органами державної влади й місцевого самоврядування не здійснюється.

Стаття 43. АДОП відповідає за своїми зобов’язаннями тим своїм майном, на яке, згідно із законодавством України, може бути звернуто стягнення.

АДОП не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членських організацій, а членські організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями АДОП, за винятком випадків, передбачених законами України.

Недоторканність і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності АДОП гарантуються законодавством України.

Позбавлення права власності АДОП, а також права володіння, користування майном, переданим у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.

 

Р о з д і л VІ

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АДОП (КРК)

 

Стаття 44. Контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю АДОП, здійснюється КРК, яка обирається З’їздом (конференцією) і йому підзвітна.

Стаття 45. Повноваження КРК та порядок здійснення контролю визначаються положенням про КРК, яке затверджується З’їздом (конференцією).

Р о з д і л VІІ

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДОП

Стаття 46. Діяльність АДОП припиняється у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією (саморозпуском, примусовим розпуском).

Стаття 47. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію АДОП приймає З’їзд (конференція), і воно вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів, присутніх на засіданні З’їзду (конференції).

У разі прийняття рішення про ліквідацію АДОП, З’їзд (конференція) приймає рішення про використання майна та коштів, що залишилися після проведення всіх розрахунків, на статутні чи благодійні цілі, призначає ліквідаційну комісію, яка діє відповідно до законодавства та рішень З’їзду (конференції).

Стаття 48. Припинення діяльності АДОП не тягне за собою припинення діяльності її членських організацій.